2.2.7.2. Громадський контроль за охороною праці

Громадський контроль за охороною праці здійснюють трудові колек-тиви через вибраних ними уповноважених і профспілки (ст. 41 Закону).

Уповноважені трудових колективів з питань охорони праці відповід-но до типового положення мають право безперешкодно перевіряти вико-нання вимог з охорони праці і вносити обов'язкові для розгляду власникупропозиції про усунення виявлених порушень нормативних актів з пи-тань безпеки і гігієни праці.

Професійні спілки здійснюють контроль за дотриманням власникамизаконодавчих та інших нормативних актів з охорони праці, виконаннямвідповідних програм і зобов'язань за колективними договорами.