2.2.8.3. Відшкодування підприємствам і громадянам збитків,завданих порушенням вимог щодо охорони праці

Згідно ст. 9 Закону України „Про охорону праці" відшкодуванняшкоди, заподіяної працівникові внаслідок ушкодження його здоров'я абоу разі смерті працівника, здійснюється фондом соціального страхуваннявід нещасних випадків відповідно до Закону України „Про загально-обов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку навиробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату пра-цездатності".

Роботодавець може за рахунок власних коштів здійснювати потерпі-лим та членам їх сімей додаткові виплати відповідно до колективного читрудового договору.

Розміри відшкодування шкоди, заподіяної працівникові, встановленівідповідними нормативними актами.

Якщо відповідно до медичного висновку у потерпілого встановленостійку втрату працездатності, ця допомога має бути не менше суми, ви-значеної з розрахунку середньомісячного заробітку потерпілого за коженвідсоток втрати ним професійної працездатності.

У разі смерті потерпілого розмір одноразової допомоги повиненскладати суму, не меншу п' ятирічного заробітку працівника на йогосім'ю (для працівників ОВС, прокуратури і слідчих - десятирічного заро-бітку), крім того, не менше річного заробітку на кожного утриманця по-терпілого, а також на його дитину, яка народилася після його смерті.

Якщо нещасний випадок трапився внаслідок невиконання потерпі-лим вимог нормативних актів про охорону праці, розмір одноразової до-помоги може бути зменшено в порядку, що визначається трудовим коле-ктивом за поданням власника та профспілкового комітету підприємства,але не більше як на п'ятдесят відсотків. Факт наявності вини потерпілоговстановлюється комісією.

За працівниками, які втратили працездатність у зв'язку з нещаснимвипадком на виробництві або професійним захворюванням, зберігаєтьсямісце роботи (посада) та середня заробітна плата на весь період до відно-влення працездатності або визнання їх у встановленому порядку інвалі-дами. У разі неможливості виконання потерпілим попередньої роботивласник зобов'язаний забезпечити відповідно до медичних рекомендаціййого перепідготовку і працевлаштування, встановити пільгові умови тарежим роботи.

Якщо власник не має можливості працевлаштування на своєму під-приємстві осіб, які частково втратили працездатність, але не стали інвалі-дами, він зобов'язаний відрахувати цільовим призначенням до Державно-го фонду сприяння зайнятості населення кошти у розмірі середньорічноїзаробітної плати працівників за кожне нестворене робоче місце для такихосіб. Працевлаштування цих осіб здійснюється державною службою за-йнятості населення.

Час перебування на інвалідності у зв'язку з нещасним випадком навиробництві або професійним захворюванням зараховується до стажу ро-боти для призначення пенсії за віком, а також до стажу роботи із шкідли-вими умовами, який дає право на пенсії на пільгових умовах й у пільго-вих розмірах.