1.1. Охорона праці, її предмет, об'єкт, методологічні основи

Охорона праці - як галузь людської діяльності — це система право-вих, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних та лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямова-них на збереження життя, здоров'я та працездатності людини у процесі їїтрудової діяльності. Основною метою охорони праці є створення безпеч-них умов трудової діяльності людини, забезпечення її високої та ефекти-вної працездатності.

Охорона праці як соціально-технічна дисципліна вивчає теоретичніта практичні питання безпеки праці, запобігання виробничому травмати-зму, професійним захворюванням і отруєнням, аваріям (катастрофам),пожежам і вибухам на виробництві. Вона вивчається з метою формуван-ня у майбутніх фахівців необхідного рівня знань та умінь з правових йорганізаційних питань охорони та гігієни праці, виробничої санітарії,техніки безпеки, а також активної позиції щодо практичної реалізаціїголовного принципу Конституції України - пріоритетності охоронижиття та здоров'я працівників відносно результатів виробничої діяльно-сті.

Предметом охорони праці як галузі знання є умови праці, аоб'єктом її дослідження виступає виробнича система, яка включає лю-дину, машину (виробниче устаткування) та середовище, в якому здійсню-ється виробничий процес.

Методологічною основою охорони праці є системний підхід до ви-вчення організації праці з точки зору її безпеки, функціонування системи«людина - машина - середовище», аналізу фізичних, хімічних, біологіч-них, психологічних та соціальних факторів безпеки виробничого процесута її організаційного і правового забезпечення.

Структура охорони праці як навчальної дисципліни зображена нарис. 1.

Міждисциплінарний характер охорони праці зумовлює використаннянею методів різних наук: статистики - для аналізу та прогнозування не-щасних випадків, професійних захворювань й аварій; економіки - для об-ґрунтування витрат на заходи щодо охорони праці; фізики, хімії, біології- для вивчення параметрів мікроклімату, наявності шкідливих і небезпе-чних факторів виробничого середовища, встановлення їх гранично допу-стимого рівня та ін. Охорона праці не тільки застосовує законодавчу базуз проблем галузі, але і творчо збагачує та адаптує її до новітніх техноло-гій та устаткування у нових економічних умовах.