2.2.9.1. Основні групи причин виробничого травматизму і профзахво- рюваності.

Усі причини виробничого травматизму і професійної захворюваностіподіляють на такі основні групи: організаційні, технічні, санітарно-гігієнічні, психофізіологічні, економічні. Схема аналізу причин нещаснихвипадків викладена на рис. 3.

Рис. 3. Схема аналізу причин нещасних випадків на виробництві

Організаційні причини: відсутність або неякісне проведення навчаннята інструктажів з питань охорони праці; порушення вимог інструкцій,правил, норм, стандартів; порушення технологічних регламентів, правилексплуатації устаткування, транспортних засобів, інструменту; недостат-ній технічний нагляд за небезпечними роботами; недостатній контрольабо його відсутність; невиконання заходів щодо охорони праці.

Технічні причини: неспрацьованість виробничого устаткування; недо-сконалість технологічних процесів; конструктивні недоліки устаткуван-ня; недосконалість або відсутність технічних засобів безпеки тощо.

Санітарно-гігієнічні причини: підвищений (вище гранично допусти-мої концентрації) вміст у повітрі робочих приміщень шкідливих речовин;підвищений рівень шуму, вібрації; недостатнє освітлення робочих місць;незадовільні мікрокліматичні умови; наявність різноманітних випромі-нювань вище допустимих значень; порушення правил особистої гігієнитощо.

Психофізіологічні причини: монотонність праці; помилкові дії пра-цівника внаслідок втоми через надмірну важкість виконуваної роботи;напруженість роботи; необережність; невідповідність психофізіологічнихчи антропометричних даних працівника використовуваній техніці; неза-доволення роботою; несприятливий психофізіологічний клімат у колек-тиві тощо.

Економічні причини: низький заробіток; порушення економічних ме-тодів стимулювання праці й ін.