2.2.9.3. Розслідування та облік нещасного випадку

Про подію нещасного випадку потерпілий або працівник, який йоговиявив, чи інша особа - свідок нещасного випадку повинні негайно по-відомити безпосереднього керівника робіт чи іншу уповноважену особупідприємства і вжити заходів щодо надання необхідної допомоги потер-пілому. Після отримання повідомлення безпосередній керівник робіт зо-бов'язаний:

- терміново організувати надання першої медичної допомоги поте-рпілому;

повідомити про те, що сталося, роботодавця, профспілкову органі-зацію, членом якої є потерпілий, або уповноважену найманими працівни-ками особу з питань охорони праці, якщо потерпілий не є членом проф-спілки;

зберегти до прибуття комісії з розслідування (комісії зі спеціаль-ного розслідування нещасного випадку) обстановку на робочому місці таустаткування у такому стані, в якому вони були на момент нещасного ви-падку (якщо це не загрожує життю і здоров'ю інших працівників), а та-кож вжити заходів до недопущення подібних випадків.

У разі звернення потерпілого з посиланням на нещасний випадок долікувально-профілактичного закладу без направлення підприємства, кері-вництво цього закладу повинно передати протягом доби екстрене повід-омлення підприємству, де працює потерпілий, робочому органу виконав-чої дирекції Фонду соціального страхування за місцезнаходженнямпідприємства, де працює потерпілий, або за місцем настання нещасноговипадку з особою, яка забезпечує себе роботою самостійно, установі дер-жавної санітарно-епідеміологічної служби, яка обслуговує підприємство,де працює потерпілий, - у разі виявлення гострого професійного захворю-вання (отруєння).

Роботодавець (керівник підприємства), одержавши повідомлення пронещасний випадок, крім випадків із смертельним наслідком та групових,зобов'язаний негайно:

повідомити про нещасний випадок:

робочий орган виконавчої дирекції Фонду соціального страхуван-ня за місцезнаходженням підприємства;

підприємство, де працює потерпілий, - якщо потерпілий є праців-ником іншого підприємства;

установу державної санітарно-епідеміологічної служби, яка обслу-говує підприємство, - у разі виявлення гострого професійного захворю-вання (отруєння);

органи державної пожежної охорони за місцезнаходженням під-приємства, - у разі нещасного випадку, що стався внаслідок пожежі;

утворити наказом комісію з розслідування нещасного випадку (да-лі - комісія) у складі не менше ніж три особи та організувати розсліду-вання.

До складу комісії включаються: керівник(спеціаліст) служби охоро-ни праці або посадова особа, на яку роботодавцем покладено виконанняфункцій з питань охорони праці (голова комісії), керівник структурногопідрозділу підприємства, на якому стався нещасний випадок, представ-ник робочого органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхуванняза місцезнаходженням підприємства (за згодою), представник профспіл-кової організації, членом якої є потерпілий, або уповноважена найманимипрацівниками особа з питань охорони праці, якщо потерпілий не є чле-ном профспілки, інші особи.

У разі настання нещасного випадку з тяжкими наслідками, у томучислі з можливою інвалідністю потерпілого, до складу комісіїобов'язково включається представник робочого органу Фонду соціально-го страхування за місцезнаходженням підприємства. До складу комісії неможе включатися керівник робіт, який безпосередньо відповідав за станохорони праці на робочому місці, де стався нещасний випадок.

У разі виявлення гострого професійного захворювання (отруєння) доскладу комісії включається також представник установи державної сані-тарно-епідеміологічної служби та робочого органу Фонду соціальногострахування за місцезнаходженням підприємства.

На підприємствах, де немає структурних підрозділів, до складу комі-сії включається представник роботодавця.

На суднах морського, річкового та риболовецького флоту під часплавання або перебування в іноземних портах комісія створюється капі-таном, про що повідомляється власник судна.

Потерпілий або особа, яка представляє його інтереси, не включаєтьсядо складу комісії, але має право брати учас