2.2.9.4. Спеціальне розслідування нещасних випадків

В особливому порядку відбувається розслідування групових нещас-них випадків та їх облік, а також випадки, що спричинили загибель лю-дей. У таких ситуаціях проводиться спеціальне розслідування, якому під-лягають:

нещасні випадки зі смертельним наслідком;

групові нещасні випадки, які сталися одночасно з двома і більшепрацівниками;

випадки смерті на підприємстві;

випадки зникнення працівника під час виконання ним трудовихобов'язків;

нещасні випадки з тяжкими наслідками, у тому числі з можливоюінвалідністю потерпілого (за рішенням органів Держгірпромнагляду).

У зазначених ситуаціях власник зобов'язаний негайно повідомитипро те, що трапилося, за встановленою формою такі органи:

прокуратуру за місцем виникнення нещасного випадку;

місцевий орган Держгірпромнагляду;

орган безпосереднього управління;

місцевий орган Фонду соціального страхування;

санепідемслужбу (у випадку виникнення гострих отруєнь);

профспілкову організацію, членами якої є потерпілі;

вищий профспілковий орган;

у разі потреби - штаб з надзвичайних ситуацій;

місцеву держадміністрацію.

Зазначені органи (організації) повідомляють про нещасний випадокоргани (організації) вищого рівня. Повідомлення надсилається також уразі, коли смерть потерпілого настала внаслідок нещасного випадку, щостався раніше. Спеціальне розслідування такого випадку здійснюється вустановленому порядку з використанням матеріалів раніше проведеногорозслідування.

Спеціальне розслідування нещасного випадку, під час якого загинуломенше 5 осіб або травмовано менше 10 осіб, проводиться комісією із спе-ціального розслідування нещасного випадку (далі - спеціальна комісія),що призначається наказом керівника територіального органу Держгірп-ромнагляду за місцем знаходження підприємства або за місцем настаннянещасного випадку, якщо він стався з особою, яка забезпечує себе робо-тою самостійно.

До складу спеціальної комісії включаються:

посадова особа територіального органу Держгірпромнагляду (го-лова комісії);

представник робочого органу виконавчої дирекції Фонду соціаль-ного страхування;

представник органу, до сфери якого належить підприємство, а уразі його відсутності - місцевої держадміністрації, якщо нещасний випа-док стався з особою, яка забезпечує себе роботою самостійно, чи внаслі-док дорожньо-транспортної пригоди;

керівник (спеціаліст) служби охорони праці підприємства або ін-ший представник роботодавця;

представник профспілкового органу вищого рівня;

представник установи державної санітарно-епідеміологічної слу-жби, у разі розслідування випадку гострого професійного захворювання(отруєння);

представник інспекції державного технічного нагляду Мінагропо-літики, якщо нещасний випадок стався під час експлуатації зареєстрова-них в інспекції сільськогосподарських машин.

Залежно від кількості загиблих, характеру і можливих наслідків ава-рії до складу спеціальної комісії можуть бути включені й інші фахівці(органів охорони здоров'я, органу з питань захисту населення і територійвід надзвичайних ситуацій тощо).

Потерпілий або особа, яка представляє його інтереси, не включаєтьсядо складу спеціальної комісії, але має право брати участь у засіданнях комі-сії, висловлювати свої пропозиції, давати пояснення, одержувати від головикомісії інформацію про хід проведення розслідування тощо.

Роботодавець зобов'язаний забезпечити належні умови і сприяти ро-боті спеціальної коміс