2.2.9.5. Розслідування та облік випадків хронічнихпрофесійних захворювань і отруєнь

Професійне захворювання - патологічний стан людини, обумовленийроботою і пов'язаний з надмірним навантаженням організму або неспри-ятливою дією шкідливих виробничих факторів. Вперше виявлені профза-хворювання підлягають розслідуванню. Перелік професійних хвороб за-тверджує Кабінет Міністрів України. Зв'язок профзахворювання зумовами праці визначається на основі клінічних даних і санітарно-гігієнічної характеристики умов праці, яка складається санітарно-епідеміологічною службою за участю представників підприємства (спеці-алістів), первинної організації профспілки, членом якої є хворий, абоуповноваженої найманими працівниками особи, якщо хворий не є членомпрофспілки, та робочого органу виконавчої дирекції Фонду соціальногострахування за місцезнаходженням підприємства.

Санітарно-гігієнічна характеристика видається на запит керівника лі-кувально-профілактичного закладу, що обслуговує підприємство, абоспеціаліста з професійної патології.

Діагноз на професійне захворювання та його зв'язок з впливом шкід-ливих виробничих факторів і трудового процесу має право встановлюва-ти спеціалізований лікувально-профілактичний заклад, а направленняхворого до цього закладу здійснює головний спеціаліст з професійної па-тології міста, області.

У спірних випадках для остаточного вирішення питання про наяв-ність професійного захворювання особа направляється до інституту ме-дицини праці Академії медичних наук. У разі незгоди хворого або робо-тодавця з рішенням цього спеціалізованого закладу воно може бутиоскаржено в судовому порядку.

Після встановлення діагнозу протягом 3-х діб спеціалізований ліку-вально-профілактичний заклад надсилає повідомлення за формою П-3роботодавцю та керівнику підприємства, шкідливі виробничі фактори наякому призвели до захворювання, установі державної санітарно-епідеміологічної служби, робочому органу виконавчої дирекції Фондусоціального страхування за місцезнаходженням підприємства.

Власник, отримавши повідомлення, протягом 10 робочих днів орга-нізовує роботу комісії з розслідування професійного захворювання. Доскладу комісії входить представник санітарно-епідеміологічної служби(голова комісії), представники лікувально-профілактичної установи, під-приємства, профспілкової організації або уповноваженого трудового ко-лективу, якщо потерпілий не є членом профспілки. Комісія проводитьрозслідування випадку професійного захворювання. Власник зо-бов'язаний надавати допомогу в роботі комісії і забезпечувати якісне ісвоєчасне розслідування та підготовку необхідних матеріалів.

Комісія дає гігієнічну оцінку умовам праці хворого, складає акт роз-слідування хронічного професійного захворювання за формою П-4, вякому пропонуються заходи з нормалізації умов праці, а також зазнача-ються особи, які не виконали відповідних вимог законодавства про охо-рону праці і про забезпечення санітарного та епідеміологічного благопо-луччя населення.

Акт за формою П-4 затверджує головний державний санітарний лі-кар області (міста, району). Він складається у 6 примірниках протягом 3-хдіб після закінчення розслідування та надсилається роботодавцем потер-пілому, лікувально-профілактичному закладу, робочому органу виконав-чої дирекції Фонду соціального страхування та первинній організаціїпрофспілки або уповноваженій найманими працівниками особі, якщо по-терпілий не є членом профспілки.

Примірник акта форми П-4 надсилається також установі державноїсанітарно-епідеміологічної служби, яка обслуговує підприємство, дляаналізу і контролю за виконанням заходів. На підставі цього акта склада-ється карта форми П-5, яка зберігається протягом 45 років у цій установіта МОЗ.

Примірник акта разом з іншими матеріалами розслідування залиша-ється на підприємстві та зберігається 45 років.

Роботодавець зобов'язаний у п'ятиденний строк після закінченнярозслідування причин професійного захворювання розглянути його мате-ріали та видати наказ про заходи щодо запобігання професійним захво-рюванням й у письмовій формі інформувати установу державної санітар-но-епідеміологічної служби, яка обслуговує підприємство, про їхвиконання.

Реєстрація та облік профзахворювань ведеться в журналі на підпри-ємстві, у робочому органі виконавчої дирекції Фонду соціального страху-вання та в установах державної санітарно-епідеміологічної служби, напідставі актів форми П-4, у лікувально-профілактичних закладах на під-ставі медичної карти амбулаторного хворого, діагнозу хвороби, встанов-леного під час обстежень у стаціонарі.

У разі виявлення кількох професійних захворювань потерпілий ре-єструється в журналі один раз із зазначенням усіх діагнозів. До цього жу-рналу також вносяться дані про працездатність кожного потерпілого, вякого виявлено професійне захворювання.

Контроль за своєчасністю й об'єктивністю розслідування причинпрофесійних захворювань, документальним оформленням, виконаннямзапропонованих заходів комісією здійснюють установи санітарно-епідеміологічної служби, робочі органи виконавчої дирекції фонду соціа-льного страхування, профспілки та уповноважені найманими працівни-ками особи відповідно до їх компетенції.