2.2.9.6. Розслідування та облік аварій

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 17 червня1998 р. за № 923 на підприємстві повинен бути розроблений і затвердже-ний план попередження надзвичайних ситуацій. У плані розглядаютьсяможливі аварії, надзвичайні ситуації техногенного, природного похо-дження; прогнозуються наслідки, визначаються заходи з їх попереджен-ня, терміни виконання.

Одночасно розробляються плани (інструкції) ліквідації аварій, над-звичайних ситуацій, визначаються дії посадових осіб, працівників під-приємств, установ, які будуть ліквідовувати ці аварії.

Аварії поділяються на дві категорії.

До першої категорії належать аварії, при яких: загинуло більше 5або травмовано більше 10 людей; відбулось викидання в санітарно-захисну зону підприємства отруйних, радіоактивних, біологічно небезпе-чних речовин, концентрація яких стосовно навколишнього середовищазросла в 10 разів і більше; зруйновано будівлі або основні конструкціїоб'єкта, що створило загрозу для життя і здоров'я працівників цеха абодільниці.

До другої категорії належать аварії, внаслідок яких загинуло менше5 або травмовано від 4 до 10 людей, зруйновано будівлі, споруди або ос-новні конструкції об'єкта, що створило загрозу для життя і здоров'я пра-цівників цеха або дільниці.

Про випадок аварії терміново повідомляють керівника робіт, іншу по-садову особу на підприємстві, які у свою чергу доводять до відома власни-ка, особу, що керує зміною. Власник терміново зобов'язаний ввести до діїплан ліквідації аварії, вжити заходів зі спасіння потерпілих, надання їм ме-дичної допомоги, недопущення розповсюдження аварії, визначити границінебезпечної зони та перекрити доступ людей до цієї зони.

Власник зобов'язаний терміново повідомити про аварію місцеві ор-гани Держпромгірнагляду, відомство, до сфери управління якого нале-жить підприємство (для підприємств з державною формою власності), мі-сцевий орган виконавчої влади, прокуратуру, штаб з надзвичайнихситуацій, відповідні профспілкові органи, а в разі травмування або заги-белі працівників - також відповідний робочий орган виконавчої дирекціїФонду соціального страхування. Розслідування аварій, що спричинилинещасні випадки, проводиться згідно з порядком розслідування нещаснихвипадків із зазначенням в акті форми Н-5 категорії аварій.

Розслідування аварій без нещасних випадків проводиться комісією,яка створюється наказом міністерства або іншого центрального органувиконавчої влади, якщо аварія належить до першої категорії; якщо ж ава-рія належить до другої категорії - наказом керівника органу, до сфериуправління якого належить підприємство, або розпорядженням місцевогооргану виконавчої влади по узгодженню з відповідним органом Держ-промгірнагляду й МНС. Головою комісії призначається представник ор-гану, до сфери якого належить підприємство, або представник місцевогооргану виконавчої влади.

Розслідування аварій може здійснюватись і за спеціальним рішеннямКабінету Міністрів України.

Комісія зобов'язана протягом 10 робочих днів розслідувати аварію,скласти акт за формою Н-5, визначити збитки.

На основі акта комісії власник видає наказ, в якому затверджуютьсязаходи з попередження подібних аварій, визначаються винні особи, щопорушили відповідні нормативні акти.

Технічне оформлення матеріалів розслідування аварії проводить під-приємство, де сталася аварія. Керівник підприємства в п' ятиденний тер-мін після закінчення розслідування надсилає матеріали розслідування їхпрокуратурі та органам, представники яких брали участь у розслідуванні.Перший примірник акта розслідування аварії, внаслідок якої не сталосянещасного випадку, зберігається на підприємстві до завершення термінівздійснення заходів, визначених комісією з розслідування, але не меншедвох років.

Облік аварій першої та другої категорій ведуть підприємства й орга-ни державного управління з охорони праці та органи державного наглядуза охороною праці з реєстрацією у журналі реєстрації аварій.

Контроль та нагляд за своєчасним й об'єктивним розслідуванням,документальним оформленням та обліком аварій, здійсненням заходівщодо усунення їх причин покладається на органи державного управлінняз охорони праці та органи державного нагляду за охороною праці.