2.2.9.8. Аналіз і прогнозування травматизмута професійних захворювань

Виробничий травматизм характеризується сукупністю травм і неща-сних випадків на виробництві.

Для аналізу виробничого травматизму використовують такі методи:

статистичний метод, якій базується на вивченні травматизму задокументами (звітами, актами, журналами реєстрації). Для оцінки рівнятравматизму розраховують показники його частоти (Пчт) та важкості

(Пвт} :

Пчт = А • 1000 / Т;

Пвт =Д / А,

де А - кількість випадків травматизму за звітний період, Т - середнячисельність працівників за списками, Д - кількість днів непрацездатності.

Показник непрацездатності (Пнт) - це число людино-днів непраце-здатності, що припадає на 1000 працівників:

Пнт = 1000 • Д / Т

Ці показники дозволяють вивчати динаміку травматизму на підпри-ємстві, порівнювати її з іншими підприємствами;

монографічний метод, який полягає в детальному обстеженнівсього комплексу умов праці, технологічного процесу, обладнання робо-чого місця, прийомів праці, санітарно-гігієнічних умов, засобів колектив-ного та індивідуального захисту тієї чи іншої дільниці виробництва. Зацим методом поглиблено розглядають всі обставини нещасного випадку,у разі необхідності виконують відповідні дослідження та випробування;

топографічний метод, за яким на плані цеху (підприємства) по-значаються місця, де сталися нещасні випадки. Це дозволяє наочно бачи-ти найбільш небезпечні ділянки виробництва, які вимагають ретельногообстеження та профілактичних заходів;

економічний метод, який полягає у вивченні та аналізі збитків,спричинених виробничим травматизмом;

метод анкетування, для якого складаються анкети для опитуван-ня працівників підприємства. На підставі анкетних даних розробляютьпрофілактичні заходи щодо попередження нещасних випадків;

метод експертних оцінок, який ґрунтується на експертних ви-сновках (оцінках) умов праці, виявленні відповідності технологічного об-ладнання, пристосувань, інструментів, технологічних процесів вимогамстандартів та ергодинамічним вимогам, що висуваються до машин, меха-нізмів, обладнанням тощо.

Основні етапи аналізу нещасних випадків викладені на рис. 4.

Під дією шкідливих факторів на виробництві у робітників можутьвиникати гострі професійні або хронічні отруєння і захворювання. З ме-тою кількісної оцінки рівня захворюваності на виробництві розраховуютьпоказник частоти випадків захворювань (Пчз) та показник важкості захво-рюваності (Пвз) - кількість днів непрацездатності, що припадають на 1000працюючих:

Пчз = 3 • 1000 / Т;Пвз = Д / 3,

де 3 - кількість випадків захворювання за звітний період, Д - кіль-кість днів непрацездатності за звітний період, Т - загальна кількість пра-цюючих.

Для передбачення динаміки травматизму, професійних захворювань,своєчасної розробки заходів профілактики використовуються методипрогнозу.

Прогнозування здійснюється на основі аналізу усіх облікових і звіт-них матеріалів щодо травматизму, професійних та професійно зумовле-них захворювань, матеріалів усіх видів контролю стану охорони праці,даних санітарно-технічних паспортів об'єктів, робочих місць, матеріалівспеціальних обстежень будівель, об'єктів, приміщень тощо.

Власник підприємства зобов'язаний інформувати працівників простан охорони праці, причини нещасних випадків, професійних захворю-вань та про заходи, котрих вжито для їх усунення й забезпечення умов

праці на рівні нормативних вимог.