2.2.10..... Колективні та індивідуальні засоби захисту від діїнебезпечних і шкідливих факторів виробничого середовища

Для попередження нещасних випадків і уникнення травматизму підчас виконання різних робіт, а також запобігання виникненню професій-них захворювань у працівників передбачені організаційні і технічні захо-ди захисту.

До організаційних заходів належать:

раціональна організація праці;

планування заходів щодо охорони праці, проведення навчання,страхувань, інструктажів;

організація планово-попереджувального ремонту небезпечногоустаткування;

пропаганда безпеки праці;

висвітлення проблем охорони праці, фактів і причин травматизмуй аварій у засобах масової інформації тощо.

Технічні заходи захисту мають на меті підтримку вимог санітарії ітехніки безпеки.

Засоби захисту від небезпечних та шкідливих факторів виробництваподіляють на колективні й індивідуальні:

До засобів колективного захисту належать:

технічні засоби безпеки, призначені для захисту людей від дії ме-ханічних факторів (огороджувальні, гальмівні та блокувальні пристрої,пристрої дистанційного керування, автоматичного контролю і сигналіза-ції; запобіжні засоби та знаки безпеки);

засоби нормалізації повітряного середовища приміщень і робочихмісць (вентиляція, кондиціювання, опалення тощо);

засоби нормалізації освітлення приміщень і робочих місць (дже-рела світла, освітлювальні прилади і т.д.);

засоби захисту від іонізуючих, ультрафіолетових, інфрачервоних,електромагнітних лазерних та інших випромінювань (огородження, гер-метизація, автоматичний контроль і т. д.);

засоби захисту від шуму і вібрації (звукоізоляція, віброізоляція,огородження тощо);

засоби захисту від враження електричним струмом (захисне зазе-млення, занулення тощо).

Засоби індивідуального захисту (ЗІЗ) призначені для убезпечення одно-го працюючого і можуть стосуватися як галузі техніки безпеки (наприклад,спеціальний одяг, взуття, шоломи, бронежилети, які захищають від травм),так і до галузі виробничої санітарії (респіратори, протигази, спеціальні оку-ляри, маски, що захищають від шкідливих виробничих факторів). Обидвікатегорії способів захисту передбачають запобігання чи зменшення впливуна працюючих шкідливих і небезпечних виробничих факторів. Засоби інди-відуального захисту застосовуються в тому випадку, якщо безпеку роботине можна забезпечити конструкцією і розміщенням устаткування, організа-цією робочого процесу, архітектурно-планувальними рішеннями, засобамиколективного захисту і т.п.

У ст. 8 Закону України «Про охорону праці» зазначено, що «на робо-тах зі шкідливими і небезпечними умовами праці, в особливих темпера-турних умовах, у забрудненому середовищі працівникам і службовцямбезкоштовно видається спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуаль-ного захисту».

Засоби індивідуального захисту поділяються на основні та допоміж-ні. До основних засобів індивідуального захисту належать:

засоби захисту органів дихання (протигази, респіратори). Проти-гази за принципом дії поділяються на фільтруючі (ГП-4, ГП-7, ЕО-16) таізолюючі (ИП-4, ИП-5, КИП-8, АСВ-2). Фільтруючі протигази забезпе-чують захист в умовах обмеженого вмісту шкідливих речовин. Їх не за-стосовують у випадку наявності у повітрі малої концентрації кисню. Ізо-люючі протигази застосовують під час аварії та великих викидівшкідливих речовин в атмосферу. Респіратори застосовують для захистуорганізму від пилу, парів, аерозолів, шкідливих газів. Вони поділяютьсяна протипилові (ШБ-1 «Лепесток»), протигазові (РПГ-67) та універсальні(РУ-60);

засоби захисту слуху від інтенсивного шуму - навушники та за-глушки. Навушники знижують високочастотний шум на 40 дБ, а вушнізаглушки, вкладиші - на 25 дБ;

засоби захисту очей - захищають очі від твердих частинок, бри-зок лугів і кислот, іскор, різних видів випромінювання. Для цього засто-совують спеціальні окуляри, вибір яких залежить від виду робіт;

засоби захисту голови і обличчя (маски, щитки, капелюхи, каски,шоломи) - захищають від падаючих предметів, стружки, інших фізичнихі хімічних факторів. Маски, щитки і капелюхи використовуються при ре-монтних цілях, каски - на завантажувально-розвантажувальних роботахзагального призначення, а шоломи і сфери - на роботах спеціальногопризначення;

засоби захисту шкірного покриву (спеціальний одяг) - видаютьсяпрацівникам для захисту тіла від забруднення, механічних впливів, води,кислот, лугів, підвищених або понижених температур, радіоактивних ре-човин, нафти, жирів, для захисту від біологічних факторів. Спеціальнийодяг обирається відповідно до класифікації його захисних можливостей.

Це можуть бути захисні костюми, куртки (бронежилети), комбінезони,халати, фартухи, плащі тощо;

засоби захисту ніг - спеціальне взуття, призначене для захистувід дії вібрації, іонізуючого випромінювання, статичної електрики тощо.Обирається залежно від його захисних можливостей. Для зовнішніх робітпід час холодного та перехідного періоду року використовується валяневзуття, а для робіт з використанням кислот, лугів - гумові чоботи. Під часроботи у вогких, холодних умовах одягають утеплені гумові чоботи. Доспецвзуття відносять також шкіряні та кирзові чоботи, напівчоботи (на-півчеревики), бахіли тощо;

засоби захисту рук від механічних пошкоджень, опіків, холоду таінших небезпечних і шкідливих факторів (рукавиці, рукавички, напаль-ники, дерматологічні засоби (мазі, креми)). Залежно від виду робіт мате-ріалом, з якого виготовлюють засоби захисту, може бути вовна, льон,шкіра, шкіряний замінник, гума тощо;

засоби запобігання враженню електричним струмом : діелектри-чні рукавички, боти, чоботи, калоші, виготовлені зі спеціальної діелект-ричної гуми.

Допоміжні захисні засоби призначенні для захисту персоналу від па-діння з висоти (запобіжні пояси та страхові канати), для безпечного під-німання на висоту (драбини, кігті).

Питання до розділу 2«Правові та організаційні питання охорони праці»

Законодавчі акти, що встановлюють і регламентують основні по-ложення з охорони праці в Україні.

Питання охорони праці в Конституції України.

Закон України «Про охорону праці», Кодекс законів про працю таїх значення для охорони трудових прав працівників.

Закон України «Основи законодавства України про охорону здо-ров'я» та його значення для охорони трудових прав працівників.

Міжнародні нормативно-правові акти з охорони праці.

Значення Закону України «Про загальнообов'язкове державне со-ціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професій-ного захворювання, які спричинили втрату працездатності» для охоронитрудових прав працівників.

Права працівників при укладанні трудового договору щодо охоро-ни праці.

Обов'язки роботодавця(керівника) щодо створення безпечних інешкідливих умов праці.

Обов'язки працівника за трудовим договором.

Тривалість робочого часу на підприємстві та тривалість відпочи-нку.

Права працівників на пільги: компенсації за важкі та шкідливіумови праці.

Особливості охорони праці жінок.

Особливості охорони праці неповнолітніх.

Особливості охорони праці інвалідів.

Загальні поняття про нормативно-правові акти з охорони праці.Система стандартів безпеки праці.

Міжгалузеві та галузеві державні нормативні акти з охорони праці.

Нормативні акти з охорони праці на окремих виробничихобЛ єктах.

Відповідальність за порушення вимог щодо охорони праці.

Поняття управління охороною праці.

Повноваження Кабінету Міністрів України щодо управлінняохороною праці в державі.

Повноваження Держпромгірнагляду.

Повноваження Міністрів щодо управління охороною праці.

Повноваження місцевих державних адміністрацій щодо управ-ління охороною праці в галузі.

Система управління охороною праці на виробництві.

Задачі управління охороною праці на виробництві.

Планування робіт з охорони праці. Методи управління охороноюпраці.

Управління охороною праці на підприємстві.

Основні функції служби з охорони праці на підприємстві.

Повноваження служби з охорони праці на підприємстві.

Комісія з питань охорони праці на підприємстві.

Навчання з питань охорони праці.

Інструктажі з питань охорони праці.

Стажування, дублювання та допуск до роботи працівників.

Професійний добір та його медичне забезпечення.

Державний нагляд за охороною праці.

Громадський контроль за охороною праці.

Фінансування охорони праці на підприємстві.

Застосування матеріальних і моральних стимулів охорони праці.

Відшкодування громадянам збитків, завданих порушенням умовпрацьі.

Основні групи причин виробничого травматизму та професійнихзахворювань.

Розслідування та облік нещасних випадків.

Спеціальне розслідування нещасних випадків.

Розслідування та облік випадків хронічних професійних захво-рювань і отруєнь.

Розслідування та облік аварій.

Визначення збитків, пов'язаних із втратою працездатності припорушенні умов праці.

Аналіз і прогнозування травматизму і професійних захворювань.

Колективні засоби захисту від дії шкідливих і небезпечних фак-торів виробничого середовища.

Індивідуальні засоби захисту від дії шкідливих і небезпечних фа-кторів виробничого середовища.

Розділ 3.

ОСНОВИ ФІЗІОЛОГІЇ, ГІГІЄНИ ПРАЦІТА ВИРОБНИЧОЇ САНІТАРІЇ

3.1. Фізіологічні основи праці