3.1.5. Перевтома, її механізми, ступенірозвитку та профілактика

У разі відсутності належного відпочинку між робочими днями можерозвиватись перевтома, або хронічна втома.

Перевтома характеризується змінами стану основних фізіологічнихсистем, порушенням оптимуму їх взаємовідносин, загальним падіннямпродуктивності праці, зниженням резистентності, творчої активності і ро-зумової працездатності, підвищенням артеріального тиску та ін.

Характерними ознаками перевтоми є невротичні симптоми: підви-щена дратівливість, швидка стомлюваність, відсутність бажання займати-ся улюбленою роботою, головні болі, порушення сну.

Головні болі, як одна із основних суб'єктивних ознак перевтоми,пов'язані, як свідчать клінічні дослідження, з підвищенням внутрічереп-ного тиску, змінами порогів збудливості механорецепторів судин голо-вного мозку.

Виникнення та прояви перевтоми залежать від психофізіологічнихособливостей людини. За наявності тих чи інших відхилень у психіці, на-бутих від народження чи сформованих у процесі життя, ймовірність мо-жливості розвитку невротичного вибуху підвищується. Хворобливі станиможуть мати місце в особистостей, які не враховують своїх сил і можли-востей при плануванні фізичних і розумових завдань, тобто коли виникаєконфлікт між потребою і реальною можливістю її досягнення. Типи ви-щої нервової системи - важливий фактор, що визначає величину праце-здатності конкретної людини. Слабкий тип нервової системи має порів-няно невелику працездатність. Сильні типи, навпаки, характеризуютьсязначною працездатністю.

На рівень працездатності, а відтак і на швидкість формування втомита перевтоми, у процесі трудової діяльності суттєвий вплив має мотива-ція. Йдеться про сукупність матеріальних і моральних стимулів, на основіяких людина у праці ставить перед собою конкретні цілі.

Окрім мотивацій, на ступінь працездатності та на розвиток втоми іперевтоми впливає вік працівника; співвідношення праці і відпочинку;наявність в даний момент іншої домінуючої діяльності, несумісної з тру-довою діяльністю людського організму.

К.К. Платонов виділяє 4 ступеня перевтоми - початковий, легкий, ви-ражений і тяжкий, кожен з яких вимагає відповідної профілактики. Так,для зняття початкової перевтоми досить регламентувати режим праці і від-починку. При легкому ступені перевтоми потрібно зробити нетривалий пе-рерив у праці й ефективно використати його для відновлення працездатнос-ті. При вираженій перевтомі слід терміново здійснити організованийвідпочинок, а при тяжкому ступені перевтоми - лікування.

Засобами профілактики перевтоми і відновлення нормального фізіо-логічного стану людини є психо- і фармакотерапія, фізіотерапія (електро-стимуляція, масаж і ін.), дозовані фізичні вправи і навантаження, загарту-вання, водні процедури тощо.

3.2. Поняття та основні завдання гігієнипраці та виробничої санітарії

Гігієна праці - це галузь практичної й наукової діяльності, що вивчаєстан здоров'я працівника під впливом умов праці й на цій основі обґрун-товує заходи і засоби збереження та зміцнення здоров'я працюючого,профілактики несприятливого впливу умов праці.

У системі законодавчих актів щодо гігієни праці ключове місце посі-дає Закон України «Про забезпечення санітарного епідеміологічного бла-гополуччя населення». Стаття 7 цього Закону - «Обов'язки підприємств,установ, організацій» - передбачає розробку і здійснення адміністрацієюпідприємств санітарних та протиепізоотичних заходів щодо умов працістосовно рівнів чинників виробничого середовища; інформацію санітар-но-епідеміологічної служби щодо надзвичайних подій і ситуацій, що ста-новлять небезпеку для здоров'я населення; відшкодування збитків.

Забезпечення санітарного благополуччя досягається такими заходами:

гігієнічна регламентація та державна реєстрація шкідливих чин-ників виробничого і навколишнього середовища;

державна санітарно-гігієнічна експертиза проектів технологій, ді-ючих об'єктів на відповідальність їх санітарним нормам;

включення вимог безпеки щодо здоров'я до державних норматив-них актів;

ліцензування видів діяльності, пов'язаних з потенційною небезпе-кою для здоров'я людей;