3.2.2.2.Режим праці і жорсткість погоди

магниевый скраб beletage

На відкритому повітрі на робочих місцях за межами приміщень таспоруд при температурі повітря 25-33°С передбачений спеціальнийрежим роботи і відпочинку. При температурі більше 33°С роботи навідкритому повітрі заборонені.

Ступінь жорсткості погоди залежить від температури, швидкості ру-ху повітря і вологості. У холодну пору року режим праці залежить від те-мператури і швидкості руху повітря (збільшення швидкості руху на 1 м/свідповідає зниженню температури на 2°С):

при І ступені жорсткості (-25°С) передбачається 10 хв. перерви навідпочинок і зігрівання через кожну годину праці;

при ІІ ступені жорсткості (-26 —35°С) - відпочинок 10 хв. післяперших 60 хв. від початку роботи і після обідньої перерви, а потім черезкожні 50 хв.;

при ІІІ ступені жорсткості (нижче -35°С) - перерва на 15 хв. піс-ля перших 60 хв. від початку зміни і після обіду, а потім - через кожні45 хв.

Метеорологічні умови визначають можливість виконання робіт набудівельних майданчиках. Наприклад, робота баштового крана при силівітру 15 м/с призупиняється, а кран гальмується.

3.2.2.3. Заходи та засоби нормалізації параметрів мікроклімату

Нормалізація параметрів мікроклімату здійснюється за допомогоюкомплексу заходів і засобів колективного захисту, які включають будіве-льно-планові, організаційно-технологічні, санітарно-гігієнічні, технічні таінші. Для профілактики переохолоджень та дії високої температури вико-ристовують засоби індивідуального захисту. Нормативними документа-ми, що регламентують параметри мікроклімату для робочої зони вироб-ничих приміщень, є ДСН 3.3.6.042-99 та ГОСТ 12.1.005-88. В основупринципів нормування цих параметрів покладено диференційну оцінкуоптимальних та допустимих метеорологічних умов у залежності від кате-горії робіт, періоду року та виду робочих місць.

Оптимальні мікрокліматичні умови - це поєднання параметрівмікроклімату, які при тривалому та систематичному впливі на людинузабезпечують зберігання нормального теплового стану організму без ак-тивації механізмів теплорегуляції. Вони забезпечують відчуття тепловогокомфорту та створюють передумови для високого рівня працездатності.

Допустимі мікрокліматичні умови - це поєднання параметрів мі-кроклімату, які при тривалому та систематичному впливі на людину мо-жуть викликати зміни теплового стану організму, що швидко минають інормалізуються та супроводжуються напруженням механізмів терморе-гуляції в межах фізіологічної норми. При цьому не виникає ушкодженьабо порушень стану здоров'я, але можуть спостерігатись дискомфорт, по-гіршення самопочуття та зниження працездатності.

Допустимі мікрокліматичні умови встановлюються у випадках, ко-ли на робочих місцях не можна забезпечити оптимальних параметрів те-мператури, вологості та швидкості руху повітря за технологічних причинабо економічно обґрунтованої недоцільності.

Основними заходами і засобами нормалізації параметрів мікроклі-мату на виробництві є

будівництво приміщень і споруд згідно вимог державних будівель-них норм і правил. Забезпечення здорових і безпечних умов праціпочинається з доцільного вибору території для розміщення підпри-ємства і раціонального розташування на ній виробничих і допоміж-них будівель і споруд. Промисловий об'єкт розміщується на рівно-му, дещо підвищеному місці, з добрим продуванням вітрами. Уприміщеннях згідно з санітарно-гігієнічних вимог монтуються сис-теми вентиляції та опалення;

удосконалення технологічних процесів та устаткування. Темпера-тура повітря виробничих приміщень до певної міри залежить відсамого технологічного процесу та інших джерел тепла. Виробничіприміщення, в яких загальна маса тепловиділення перевищує 20ккал на один кубічний метр за годину, відносяться до так званих га-рячих цехів, а виробничі приміщення, в яких кількість виділеноготепла не перевищує цю величину - до так званих холодних (норма-льних) цехів. Впровадження в гарячих цехах нових технологій таустаткування, які не пов'язані з необхідністю проведення робіт вумовах інтенсивного нагріву, дасть можливість зменшити виділеннятепла у виробничі приміщення. Наприклад, заміна гарячого способуобробки металу на холодний тощо.

раціональний режим праці та відпочинку. Цей захід передбачаєскорочення тривалості робочої зміни, введення додаткових перерв,створення реабілітаційних кімнат або зон відпочинку в гарячих це-хах (охолоджувальні альтанки);

застосування теплоізоляції устаткування та захисних екранів. Якізоляційні матеріали широко використовуються: азбест, мінеральнавата, пінопласт та ін.

раціональна вентиляція, кондиціонування повітря та опалення при-міщень. Вони є найбільш поширеними способами нормалізації мік-роклімату у виробничих приміщеннях. Широко використовуються угарячих цехах для запобігання перегрівання робітників повітряне таводоповітряне душування, а для створення нормальних тепловихумов у холодну пору року на постійних робочих місцях у надто га-баритних та полегшених промислових будівлях широко застосову-ють променисте нагрівання. Для нагрівання приміщень у холоднийперіод року використовують різні системи опалення: центральні тамісцеві.

До систем центрального опалення належать: водяне, парове, пане-льне, повітряне та комбіноване.

Водяне опалення відповідає основним санітарно-гігієнічним вимо-гам і тому широко використовується на багатьох підприємствах різнихгалузях промисловості.

Парове опалення ефективно використовується на великих підпри-ємствах, де одна котельна забезпечує швидкий необхідний нагрів при-міщень. Але ця система опалення має низку санітарно-гігієнічних не-доліків, зокрема, перегріває повітря і робить його більш сухим,створює неприємний запах гару внаслідок підгоряння пилу, що осідаєна нагрівальних приладах. Окрім того, існує небезпека пожеж та опі-ків. А тому не допускається цього опалення у вибухонебезпечних тапожежонебезпечних приміщеннях.

Панельне опалення доцільно застосовувати адміністративно-побутових приміщеннях. Ця система опалення забезпечує рівномірнийнагрів та постійність температури і вологості повітря в приміщенні,економію виробничої площі.

Повітряне опалення - це подача нагрітого повітря від єдиногоджерела тепла. Воно забезпечує швидкий тепловий ефект, економ-ність, особливо, якщо це опалення суміщене із загально обмінною вен-тиляцією.

До місцевого опалення належать пічне та повітряне опалення, а та-кож опалення місцевими газами та електричними пристроями. Це опа-лення застосовується, як правило, у невеликих виробничих приміщен-нях малих підприємств, у житлових та побутових приміщеннях.

3.2.3.Хімічні фактори повітряного середовища робочогомісця та основні джерела його забруднення

До хімічних факторів відносять природній склад повітря і шкідливійого домішки, що виділяються виробництвом.

Основними техногенними джерелами забруднення середовища є: об'-єкти енергетики, газо- і нафтопереробна промисловість, хімічна промис-ловість, виробництво будівельних матеріалів тощо. Значне забрудненняатмосферного повітря здійснює автотранспорт. Вихлопні гази містять ча-дний газ, окис азоту, бензапірен, тетраетилсвинець й інші шкідливі домі-шки.

У складі атмосферного повітря міститься 78% азоту, 20,76% кис-ню, 0,03% вуглекислого газу, 0,94% інших газів. У закритому примі-щенні склад повітря змінюється у той чи інший бік. Нормальне самопо-чуття забезпечує людині вміст кисню від 19,5 до 20,5%. Коли йогорівень у приміщенні стає меншим 9% (при нормальному барометрично-му тиску) - може наступити смерть внаслідок аноксемії - кисневого го-лодування тканин організму.

Допустима норма вуглекислого газу в приміщенні - 0,1-0,2%, на ро-бочих місцях - до 0,5%.

Для забезпечення ефективної трудової діяльності необхідно підтри-мувати оптимальну чистоту повітря. Внаслідок виробничого процесу,особливо при порушенні гігієнічних вимог до нього, у повітряне середо-вище можуть надходити різні шкідливі речовини, які при контакті з орга-нізмом людини викликають відхилення стану здоров'я, професійні захво-рювання.

Найбільш небезпечними є загазованість і запилення повітряногосередовища.