3.2.3.2.Пил як один з найшкідливіших факторіввиробничого середовища

Запиленість виробничих приміщень - один з найшкідливіших факто-рів виробничого середовища. Пил викликає захворювання, є причиноюпідвищеної пожежо-, вибухо- та електронебезпеки виробничого процесу.У відкритій атмосфері пил знижує інтенсивність сонячного світла, особ-ливо ультрафіолетових променів, сприяє утворенню туманів, хмарностіта атмосферних опадів. Особливо шкідливо діє пил, вдихуваний люди-ною.

Причини пилоутворення - недосконалість технологічного процесу,обладнання, недостатня їх герметизація, порушення технологічних режи-мів, неякісне прибирання приміщень.

Пил, що вільно перебуває у повітрі, називається аерозолем, а пил,що осів на елементи будівельних конструкцій, виробничого обладнан-ня тощо, - аерогелем. Пил буває органічного та неорганічного похо-дження. З гігієнічної точки зору, мають значення розміри і форма пи-лових часточок. У повітрі переважають дрібні дисперсні пиловічасточки розміром до 5 мкм. За формою вони можуть бути кулясті іпласкі.

Найбільш шкідливими є частини пилу діаметром менше 10 мкм, якілегко проникають в організм при диханні. Кулясті частини осідаютьшвидше, ніж пласкі.

Пил потрапляє в організм також з їжею, всмоктується в кров й отру-ює організм, викликаючи професійні захворювання.

Особливо небезпечним є свинцевий пил, який провокує зміни в нер-вовій системі, крові, дихальних шляхах.

Залежно від виду речовин вдихуваного пилу професійні захворю-вання діляться на пневмоконіози і силікози, азбестози, антракози і ін.Сьогодні у світі нараховується більше 27 професійних захворювань задією пилу. Ризик для інспекторів патрульно-постової та дорожньоїслужб одержати пневмоконіоз при виході на пенсію складає близько2%.

Для визначення кількості пилу в повітрі виробничих приміщень існуєваговий метод (за допомогою аспіратора для відбору проб повітря), сутьякого полягає у протягуванні через фільтр певного об'єму досліджувано-го повітря. Після цього фільтр зважують на аналітичних вагах і, такимчином, визначають запиленість. З цією метою також можна використову-вати вимірювач концентрації пилу ИКП-1.