3.2.3.3.Гранично допустима концентрація шкідливихречовин. Класифікація шкідливих речовинза ступенем впливу на організм людини

магниевый скраб beletage

Для послаблення впливу шкідливих речовин на організм людей, тва-рин, рослин, визначення ступеня забрудненості довкілля користуютьсятакими поняттями, як: гранично допустимі концентрації (ГДК) шкідли-вих речовин (полютантів), гранично допустимі викиди (ГДВ), максима-льно допустимий рівень (МДР), тимчасово погоджені викиди (ТПВ) то-що.

Вважається, що ГДК шкідливої речовини - це такий вміст її у приро-дному середовищі, який не знижує працездатності та самопочуття люди-ни, не шкодить здоров'ю у разі постійного контакту з нею, а також не ви-кликає небажаних (негативних) наслідків у нащадків.

Вміст шкідливих речовин в повітрі не повинен перевищувати ГДК,котрі оцінюються в міліграмах на метр кубічний. При вмісті в повітрі ро-бочої зони кількох речовин односпрямованої дії для забезпечення безпе-ки праці слід дотримуватись такої умови:

Сі/ ГДКі+ С2/ ГДК2+ С3 / ГДК3... + Сп / ГДКП = 1,

де: С1, С2, С3 ... Сп - концентрації відповідних шкідливих речовин уповітрі, мг/м ; ГДКЬ ГДК2, ГДК3 ... ГДКп - гранично допустимі концен-трації відповідних шкідливих речовин, мг/м3.

До шкідливих речовин односпрямованої дії належать шкідливі речо-вини, близькі за хімічною будовою та характером впливу на організм лю-дини.

Якщо у повітрі перебуває одночасно декілька шкідливих речовин, щоне мають односпрямованої дії, ГДК залишаються такими самими, як і приізольованій дії.

Вміст шкідливих речовин у повітрі, яке надходить до виробничихприміщень, не повинен перевищувати 0,3 ГДК, встановлених для робочоїзони виробничих приміщень.

За ступенем впливу на організм шкідливі речовини поділяються на 4класи небезпеки:

1-й - надзвичайно небезпечні - гранично допустима концентрація

менше 0,1 мг/м повітря (свинець, ртуть, чадний газ та ін.).

й          - високо небезпечні - ГДК від 0,1 до 1,0 мг/м3 (соляна та сірчанакислоти, бензол, хлор та ін.).

й          - помірно небезпечні - ГДК від 1,1 до 10 мг/м3 (спирт метиловий,кислота оцтова, ксилол та ін).

й          - мало небезпечні - ГДК більше 10 мг/м3 (гас, бензин, аміак, аце-тон та ін.).

ГДК у повітрі робочої зони найбільш поширених шкідливих речовиннаведені у табл. 4.

Таблиця 4

 

 

 

і

т

 

 

 

АРрегатнийстан

?

со

 

Речовина

Значеннямг м3

м

Клас ебепечн

н

Особливостіорганізм дії

на

Спирт етиловий

1000

П

IV

 

Аміак

20

П

IV

 

Ацетон

200

П

IV

 

Бензин (паливний)

100

П

IV

К

Бензол

15

П

II

 

Вуглець оксид

20

П

IV

О

Гас (у перерахунку навуглець)

300

П

IV

 

Карбамід (сечовина)

10

А

III

 

Кислота сірчана

1

А

II

 

Кислота соляна

5

П

II

 

Мастила мінеральніНафтові

5

П

II

 

Пил:

 

 

 

 

— азбестовий

2

А

III

Ф, К

— цементу, апатиту

6

А

IV

Ф

Ртуть металічна

0,01/0,05

П

I

 

Свинець

0,01/0,05

А

I

 

Синтетичні миючі

5

А

III

 

засоби

 

Спирт метиловий

5

П

III

 

Хлор

1

П

II

 

Умовні позначення: П - пари чи гази; А - аерозолі; О - речовини з гос-тро спрямованим механізмом дії, які потребують автоматичного контролюза їх концентрацією у повітрі; К - речовини канцерогенної дії, Ф - фібріо-генної дії.

Гранично допустимі концентрації у повітрі робочої зони найбільш

поширених шкідливих речовин

Не допускається застосовувати у виробництві шкідливих речовин уразі відсутності їх гігієнічної регламентації та державної реєстрації.