3.2.5.3.Штучне освітлення та його види залежновід призначення та джерела світла

Штучне освітлення створюється, як правило, електричними джереламисвітла. При недостатньому за нормами природному освітленні використову-ють додатково і штучне. Таке освітлення називається суміщеним.

Штучне освітлення може бути загальним, місцевим та комбінованим.Система загального освітлення приміщень передбачає розміщення світиль-ників під стелею, таким чином, щоб забезпечити рівномірний світловий по-тік або його локалізацію над певною групою обладнання.

Місцеве освітлення забезпечує концентрацію світлового потоку від сві-тильників безпосередньо на робочі місця.

Комбіноване освітлення - це поєднання загального та місцевого освіт-лення.

Штучне освітлення здійснюється лампами розжарювання або газорозря-дними лампами. Спектральний склад світла люмінесцентних ламп найбільшнаближений до природного світла, бо в ньому переважають синьо-зеленіпромені, на відміну від червоно - оранжевих у лампах розжарювання. Газо-розрядні лампи більш економічні, володіють більш високою світловою від-дачею та дають менше тепла у порівнянні з лампами розжарювання. Проте,люмінесцентні лампи мають і суттєві вади. Так, в їхньому світловому випро-мінюванні при експлуатації в мережах змінного струму можуть з' являтисьпульсація світлового потоку, що може зумовити виникнення стробоскопіч-ного ефекту - явища спотворенні зорового сприйняття об'єктів, створеннячисельних уявних зображень предмету, що рухається, а також ілюзії зупинкирухомих частин обладнання, що може стати безпосередньою причиною не-щасного випадку. До недоліків цих ламп також відносяться: мала потужністьпри великих розмірах, значне зниження світлового потоку в кінці термінуслужби та обмеженість температурних умов для нормальної пра-ці(оптимально 18... .250С, а при низьких температурах вони не спалахують) таін.

Люмінесцентні лампи виготовляються кількох типів: денного світ-ла(ЛД), білого світла (ЛБ), холодно-білого світла(ЛХБ), тепло-білого світла(ЛТБ), з виправленою кольористістю (ЛДП). Найбільш природним спектромволодіють лампи денного світла і з виправленою кольористістю.

Усі люмінесцентні лампи є низького тиску і застосовуються як на виро-бництві, так і в побуті.

В умовах, коли необхідна висока світлова віддача при компактностіджерел світла та стійкості до умов зовнішнього середовища, використову-ються газорозрядні лампи високого тиску: метало генні (МГЛ), дугові ртутні(ДРЛ) та натрієві(ДНаТ).

Для захисту джерела світла від впливу пожежо- та вибухонебезпечногосередовища, впливу хімічно активних речовин, механічних ушкоджень, пи-лу, атмосферних осадів, бруду, а також захисту очей працівника від засліплювальної дії ламп застосовують світильники - лампа разом з арматурою.

За характером розподілу світлового потоку світильники бувають прямо-го, розсіяного та відбитого світла.

Залежно від конструктивного виконання світильники бувають відкриті(захист відсутній), захищені(мають захист від попадання в них пилу або кра-плин води), непроникаючі, вибухозахищені.

Велике значення набуває висота встановлення світильників над підло-гою. Найбільш раціональна висота для світильників з числом люмінесцент-них ламп до чотирьох - 2,5 м, а при чотирьох і більше - 3,2 м.

Штучне освітлення за функціональним призначенням поділяється наробоче, аварійне, чергове, ремонтне, евакуаційне та охоронне.