3.2.5.4. Робоче освітлення

магниевый скраб beletage

Робоче освітлення призначене для забезпечення виробничого процесу,переміщення людей, руху транспорту і є обов'язковим для всіх виробничихприміщень.

Освітленість на робочих місцях виробничих приміщень

При штучному освітленні вибір типів світильників, їх розміщення здійс-нюється за принципом створення достатньої освітленості на робочих місцях,яка нормується Державними будівельними нормами ДБН В.2.5-28-2006. Но-рми штучного та природного освітлення виробничих приміщень наведені втаблиці 5.

Таблиця 5

 

Роз-

Штучне освітлення

 

Природне

 

Суміщене

Характеристи-

ряд

 

 

 

освітлення

 

освітлення

ка

зорової роботи

зоро-

Освітленість, лк

КЕО, %

 

воїробо-

При ком-бінованому

При за-гальному

 

Приверх-

Прибоко-

 

Приверх-

Прибоко-

 

 

ти

освітленні

осві-тленні

 

ньомуабо

вомуосвіт-

 

ньомуабо

вомуосвіт-

 

 

 

 

 

комбіно

ленні

комбіно

ленні

 

 

 

 

 

ваному

 

ваному

 

 

 

 

 

 

 

осві-

 

 

осві-

 

 

 

 

 

 

тленні

 

тленні

 

 

Високої точ-

ІІІ

2000-400

500 - 200

 

-

-

 

3,0

1,2

 

ності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середньої точ-

IV

750-400

300 - 200

 

4

1,5

 

2,4

0,9

 

ності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Малої точності

V

400-200**

300 - 200

3

1,0

1,8

0,6

 

Загальне спо-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стереження за

VIII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ходом вироб-

 

-

200*- 20

 

1**

0,3**

 

0,7**

0,2**

 

ничого проце-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

су:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітки:

* - при постійному спостереженні за процесом.** - норматив стосується періодичної роботи при постійному пе-ребуванні людей у приміщенні.

Для освітлення відкритих майданчиків застосовують спеціальні світиль-ники і прожектори. Їх встановлюють так, щоб світло не потрапляло у вікнабудинків.

Висота підвішування світильників над проїжджою частиною вулиць,доріг і площ має становити не менше 6,5 м. Спеціальними нормами встанов-лена середня освітленість доріг і вулиць (1-2 лк).

Аварійне,        чергове, ремонтне, евакуаційне таохоронне освітлення

Аварійне освітлення використовується для продовження роботи увипадках, коли за будь-яких причин перестає функцію вати робоче освіт-лення, а небезпечність технологічних процесів вимагає нормального об-слуговування їх (небезпека пожежі, вибуху та ін.). Потужність аварійногоосвітлення має складати 5% нормативної робочої освітленості, але не ме-нше 2 лк. Аварійні світильники фарбують наполовину червоним кольо-ром або наносять на них червону лінію.

Чергове освітлення передбачається у неробочий час, при цьому ви-користовують незначну частину інших видів штучного освітлення, а за-гальна освітленість повинна складати не менше 5 % робочого освітлення.

Ремонтне освітлення призначене для огляду і ремонту об'єктів уважкодоступних місцях. Його сила повинна бути безпечною для життялюдини, а напруга 12 або 36 В.

Евакуаційне освітлення повинно забезпечувати нормальну ви-димість для евакуації людей з приміщень при аварійному вимкненні ро-бочого освітлення. Його необхідно влаштовувати: у виробничих при-міщеннях, в яких працює більше 50 чоловік; у приміщеннях допоміжнихбудівель, де можуть одночасно знаходитись більше 100 чоловік; в місцях,небезпечних для проходу людей, тощо.

Мінімальна освітленість на підлозі основних проходів та на сходахпри евакуаційному освітленні повинна бути не менше 0,5 лк, а навідкритих майданчиках - не менше 0,2 лк.

Охоронне освітлення влаштовується за периметром об'єкта, якийохороняється спеціальним персоналом. Найменша освітленість повиннабути 0,5 лк на рівні землі.

На підприємствах періодично перевіряють справність різних видівосвітлення та визначають рівень освітленості за допомогою люксометра.

Кольорове оформлення виробничих приміщень

як фактор підвищення продуктивності та безпеки праці

Встановлено, що кольори діють на людину по-різному: одні кольоризаспокоюють, а інші - збуджують.

Червоний колір стимулює нервові центри та енергетичні процеси впечінці і м' язах, підвищує увагу людини та її самозахист. Але при довго-тривалій дії цей колір викликає відчуття втоми і тахікардію. Червонийколір негативно впливає на людину у разі наявності гіпертонії, запальнихпроцесів, особливо негативно він діє на яскраво-рудих людей.

Оранжевий колір сприймається людьми як теплий, він зігріває, ба-дьорить, стимулює до активної діяльності.

Жовтий колір активує рухомі центри, генерує енергію м'язів, надаєхороший настрій, стимулює діяльність печінки, нирок, шлунково-кишкового тракту. Протипоказаний жовтий колір при лихоманках, надмі-рному збудженні, ейфорії, зорових галюцинаціях.

Зелений колір - колір спокою, свіжості (прохолоди), знімає спазмикровоносних судин і знижує тиск крові, а в поєднанні з жовтим кольоромпозитивно впливає на настрій людини.

Синій і блакитний кольори - свіжі та прозорі, здаються легкими, зні-мають фізичну напругу, тахікардію, регулюють ритм дихання, володіютьпротимікробною дією. Але при довготривалій дії ці кольори можуть ви-кликати втому і депресію.

Чорний колір - похмурий і тяжкий, різко знижує настрій, працездат-ність, викликає розпорошування уваги.

Білий колір - холодний, одноманітний, здатний викликати апатію.

Різностороння дія кольорів на фізіологічні процеси та емоційну сфе-ру людини дозволяє широко використовувати їх з гігієнічною метою. Приоформленні інтер'єру виробничих приміщень колір використовують яккомпозиційний засіб, що забезпечує гармонійну єдність приміщення ітехнологічного устаткування, як фактор оптимізації умов праці, як засібінформації і сигналізації, для забезпечення безпеки праці.

Підтримка раціональної кольорової гами у виробничих приміщенняхдосягається правильним добором світильників, які забезпечують необ-хідний світловий спектр.

3.2.6. Електромагнітні поля та електромагнітнівипромінювання