3.2.6.2. Дія електромагнітних полів на організмлюдини, рівні допустимого опромінення

магниевый скраб beletage

Біологічна дія ЕМП радіочастот характеризується тепловою дією інетепловим ефектом. Під тепловою дією слід розуміти інтегральне під-вищення температури тіла або окремих його ділянок при загальному аболокальному опроміненні. Нетепловий ефект зумовлений переходом віделектромагнітної енергії у тілі людини в інші форми енергії (фотохімічнуй ін.). За своїми біохімічними властивостями тканини організму неодно-рідні, тому їх нагрівання відбувається нерівномірно.

Коли дози електромагнітних випромінювань електромагнітних уста-новок радіочастот перевищують допустимі значення, виникають профе-сійні захворювання або зниження рівня здоров'я. Допустимі рівні напру-женості ЕМП наведені в табл.7.

Таблиця 7

Діапазон частот, Гц

Допустимі рівні напруженості ЕМП

Допустимаповерхневагустина пото-ку енергії,

Вт/м2

За електричноюскладовою (Е),В/м

За магнітноюскладовою (Н),А/м

60 кГц до 3 МГц

50

5

-

3 МГц до 30 МГц

20

-

-

30 МГц до 50 МГц

10

0,3

-

50 МГц до 300 МГц

5

-

-

300 МГц до 3000 МГц

-

-

10

Є відомості про те, що «електронний смог» в Англії, який створюютьрадіостанції (передачі на ультракоротких хвилях), радарні установки, те-левізійні транслятори, щорічно забирає життя 60-80 тис. людей.

Довготривала дія ЕМП промислової частоти (50 Гц) призводить довиникнення у людини головного болю, млявості, розладу сну, апатії, бо-лю в області серця. Хронічні враження супроводжуються аритмією серцята брадикардією, порушенням складу крові. Для довгих і середніх хвильоцінка впливу ЕМП проводиться за величиною напруги електричного по-ля. Норма напруги на робочому місці - 5 В/м, в санітарно-гігієнічних зо-нах - 10 В/м.

Високочастотне випромінювання порушує вищу нервову діяльністьлюдини, функції серцево-судинної системи, фіксуються зміни показниківбілкового та вуглеводного обмінів. Ранні ознаки впливу ВЧ, УВЧ і НВЧполів - зниження точності робочих рухів, зміна артеріального тиску,пульсу, біль в області серця, аритмія, зміни у крові. Найбільша біологічнадія має місце в діапазоні НЗВЧ (окрім вищезазначених патологій вини-кають шкірні захворювання - поява низки послідовно розташованих пу-хирців, наповнених мутнуватою рідиною - «ефект перлинної нитки»).

Органи, тканини тіла людини, які мають слабо виражені механізмитерморегуляції - мозок, очі, нирки, кишечник, сім' яники - є більш чутли-вими до опромінювання, ніж інші органи і тканини людського організму.

Вплив ЕМП на зір і слух робить цей фактор дуже небезпечним дляпрацівників. Кришталик ока руйнується при діапазоні частот від 1 до 10ГГц.

Допустимі рівні напруженості електромагнітних полів• • • ••• fkрадіочастотного діапазону при тривалості дії 8 годин

Вплив НВЧ на біологічні об'єкти залежить від інтенсивності випро-мінювання, від часу дії та віддаленості від джерела випромінювання. Те-плова дія характеризується загальним підвищенням температури тіла аболокалізованим нагріванням тканин. Впливаючи на живу тканину організ-му, випромінювання НВЧ викликають зміну поляризації молекул і ато-мів, що призводить до порушення функції клітинних мембран, відбува-ється перегрівання клітин, а це завдає шкоди окремим органам і всьомуорганізму людини. Особливо шкідливим є перегрівання для таких орга-нів, як мозок, нирки, очі.

Електромагнітні поля сантиметрового і міліметрового діапазонів ви-кликають зміни в крові, катаракту, погіршення нюху і смаку, алопецію,ламкість нігтів, дерматити та інші патології.

Функціональні порушення в організмі, викликані дією ЕМВ, зворот-ні, але ця зворотність має межі, що залежать від індивідуальних особли-востей, інтенсивності опромінення та тривалості дії ЕМВ.

При дії ЕМВ з частотами 300 МГц - 300 ГГц сумарна дія не повиннаперебільшувати 1000 мкВт/см , а при наявності рентгенівського випро-мінювання і високої температури повітря в робочих приміщеннях (вище280С) - 100 мкВт/см2.

Контроль інтенсивності опромінення має проводитись не рідше од-ного разу на рік, а також при введенні в дію нових чи реконструйованихстарих генераторних установок і при зміні умов праці.