3.2.7. Випромінювання оптичного діапазону,нормування, засоби захисту

3.2.7.1.Інфрачервоне випромінювання

Інфрачервоне випромінювання (ІЧВ) - частина електромагнітногоспектра з довжиною хвилі 760 нм - 560 мкм, енергія якого при поглинаннівикликає у речовині тепловий ефект. Джерела випромінювання поділя-ються на природні і штучні. До природних джерел ІЧВ належить природ-на інфрачервона радіація сонця. Штучними джерелами цього випроміню-вання є будь-які поверхні, температура яких вища за температуруповерхні, яка підлягає опромінюванню.

Ефект дії інфрачервоного випромінювання залежить від довжинихвилі, яка зумовлює глибину проникнення. У зв'язку з цим ІЧВ поділя-ється на три групи(згідно класифікації Міжнародної комісії з освітлення):А, В і С. Група А - короткохвильове, а групи В і С - довгохвильове. Най-більш активним є короткохвильове ІЧВ (760-1400 нм), оскільки володієнайбільшою енергією фотонів, здатних глибоко проникати в тканини ор-ганізму й інтенсивно поглинатись водою, що знаходиться в тканинах.

Спектр ІЧВ (довгохвильові, короткохвильові) в основному залежитьвід температури джерела випромінювання: при температурі до 100°С ви-промінюються довгохвильові промені, а при температурі більше 100оС -короткохвильові.

Вплив ІЧВ на людину може бути загальним і локальним. Його діязводиться до нагрівання шкіри, очей, до порушення діяльності ЦНС, сер-цево-судинної системи, органів травлення. Коли інтенсивність тепловогоопромінення перевищує допустиму величину, виникають теплові опікирізного ступеня, перегрівання всього організму, тепловий та сонячнийудари. Інтенсивність інфрачервоного випромінювання вимірюється акти-нометрами, а спектральна інтенсивність випромінювання - інфрачерво-ними спектрографами типу ИКС-10, ИКС-12, ИКС-14 та радіометром -РАТ-2П.

Нормальними умовами, що відповідають санітарно-гігієнічним нор-мам, вважають такі, за яких інтенсивність опромінення працівників ін-фрачервоними променями не перевищує: 35 Вт/м при опромінюванні50% і більше поверхні тіла, 70 Вт/м2 при опроміненні від 25 до 50% по-верхні тіла і до 140 Вт/м при випромінюванні від нагрітих поверхонь звикористанням ЗІЗ. Концентрований пучок енергії не повинен перевищу-вати 1 Дж/см /хв.

Допустима тривалість безперервного опромінення ІЧ променямита регламентованих перерв протягом години

Допустима тривалість безперервного опромінення ІЧ променями на-ведена у табл. 8.

Таблиця 8

Інтенсивність ІЧ-опромінення,

Вт/м2

Тривалість періодівбезперервного опро-мінення, хв.

Тривалістьперерв, хв.

Сумарне опромі-нення протягом змі-ни, %

350

20,0

8

до 50

700

15,0

10

до 45

1050

12,0

12

до 40

1400

9,0

13

до 30

1750

7,0

14

до 25

2100

5,0

15

до 15

2450

3,5

17

до 15

До основних заходів та засобів зниження небезпечної та шкідливоїдії ІЧ-випромінювання належать:

удосконалення технологічних процесів та устаткування;

раціональне розташування устаткування, що є джерелом інфраче-рвоного випромінювання;

автоматизація та дистанційне керування технологічними процесами;

застосування теплоізоляції устаткування та захисних екранів, ко-зирків, кабін, тощо;

раціональний режим праці та відпочинку;

використання засобів індивідуального захисту.