3.2.7.3. Лазерне випромінювання

Лазерне випромінювання (ЛВ) - особливий вид електромагнітноговипромінювання з довжиною хвилі 0,1-1000 мкм. Відрізняється ЛВ відінших видів випромінювання монохроматичністю, потужністю і високимступенем направленості. Висока потужність лазерного випромінювання упоєднанні з високою направленістю дозволяє одержати за допомогоюфокусування світлові потоки величезної потужності (1011 - 1014 Вт/см2).Водночас, лазерне випромінювання може негативно впливати на живі ор-ганізми. Ступінь впливу ЛВ на організм людини залежить від довжини хвилі,інтенсивності (потужності та щільності) випромінювання, тривалості імпульсу,частоти імпульсів, часу дії, біологічних особливостей тканин і органів.

Ця дія обумовлена тепловим, механічним й електрохімічним ефек-том. Найбільш чутливими до ЛВ є очі та шкіра, пошкодження яких маютьхарактер опіків. Опромінення шкіри лазерною енергією може також при-звести до утворення пухлин. При передозуванні лазерних променів на-стають функціональні зміни ЦНС, серцево-судинної, ендокринної систе-ми, зростає втомленість, з' являється головний біль, роздратованість,порушується сон.

Лазерні установки мають високу напругу (10 кВт), їх також назива-ють квантовими генераторами. Залежно від робочої речовини лазери бу-вають газові, напівпровідникові, рідинні, твердотілі. Основними елемен-тами лазерів, крім робочої речовини, є джерело накачки й оптичнийрезонатор.

За характером генерації випромінювання лазери діляться на імпульс-ні (тривалість випромінювання 0,25 с) і безперервної дії. Генератори не-переривного випромінювання характеризується потужністю (Вт). Імпу-льсні лазери характеризуються енергією (Дж). Енергетична експозиція -це відношення енергії випромінювання, що падає на відповідну ділянкуповерхні, до площі цієї ділянки.

Нормативними величинами ЛВ є потужність до площі поверхні

2 2(Вт/см ) або концентрованого пучка енергії до одиниці площі (Дж/см )

ГДР лазерного випромінювання залежно від довжини хвилі

Довжина хвилі,

Мкм

Нуф,

Дж/см2

Від 0,200 до 0,210Від 0,210 до 0,215Від 0,215 до 0,290

1х10"81х10"71х10_6

Таблиця 10

Довжина хвилі,

Мкм

Нуф,

Дж/см2

Від 0,290 до 0,300Від 0,300 до 0,370Від 0,370 до 0,400

1х10"51х10"41х10"3


Енергетична експозиція нормується окремо для ока та шкіри. Грани-чно допустимий рівень лазерного випромінювання встановлюється в за-лежності від тривалості дії імпульсу, довжини хвилі та частоти імпульсів,площі опромінення на сітківці тощо(СанНиП № 58 - 04-91). В таблиці 10наведені ГДР енергетичної експозиції Нуф при опроміненні імпульснимта неперервним лазерним променем в межах ультрафіолетової областіспектра рогівки ока або шкіри.

Для вимірювання лазерного випромінювання використовують при-лад ИЛД-2.

За ступенем небезпеки лазери поділяються на 4 класи:

й          клас - абсолютно безпечні лазери;

й          клас - небезпечні лазери у разі опромінення очей і шкіри цілес-прямованим потоком, але безпечні при дифузному віддзеркаленні їх про-менів як для очей, так і для шкіри;

й          клас - небезпечні лазери у разі цілеспрямованого потоку про-менів для очей і шкіри, а у разі дифузного віддзеркалення - лише дляочей;

й          клас - небезпечні лазери для очей і шкіри на відстані 10 см відвіддзеркалюючої поверхні, як при цілеспрямованому потоку, так і придифузному віддзеркаленні.

Методи захисту від лазерного опромінення поділяються на організа-ційні, інженерно-технічні та планувальні, а також включають викорис-тання засобів індивідуального захисту.

Мета організаційних методів захисту - не дати можливості людямпотрапляти до зони, де працює лазерна установка. Небезпечна зона маєбути чітко обмеженою й огородженою непрозорими екранами, а операто-ри повинні дотримуватись санітарних норм і правил при роботі з лазера-ми.

До обслуговування лазерів допускаються особи не молодше 18 років, якіпройшли інструктаж і навчання методам безпечної роботи. Вони підлягаютьпри прийнятті на роботу і періодично (1 раз в рік) медичному огляду.

Інженерно-технічні методи захисту передбачають зменшення по-тужності лазерного променя та його екранізацію капітальною, невіддзер-калюючою, вогнестійкою стіною.

Оптичні квантові генератори повинні відповідати експлуатаційній доку-ментації. В паспорті мусять бути вказані: довжина хвилі(мкм); потужність ене-ргії(Вт, Дж); тривалість імпульсу(с); частота імпульсу(Гц); початковий діа-метрам); росходимість пучка(ряд); клас лазера. Окрім паспорта на лазерповинна бути інструкція з експлуатації, техніки безпеки, виробничої саніта-рії(для лазерів II - IV класів).

Планові методи захисту ґрунтуються на створенні умов, за яких сві-тловий лазерний промінь втрачав би свою шкідливу дію на око (яскравеосвітлення приміщення, світлі тони фарбування стін та стелі).

Лазер IV класу небезпеки повинен розміщуватись в окремому при-міщенні, стіни і стеля повинні мати покриття з високим коефіцієнтом по-глинання, а в приміщенні не повинно бути предметів віддзеркалювання.

До засобів індивідуального захисту належать захисні окуляри із світ-лофільтрами, маски, щитки, рукавички, спецодяг.

3.2.8. Іонізуюче випромінювання