3.2.8.2. Дія іонізуючого випромінювання на організм людини

магниевый скраб beletage

В ураженому організмі атоми і молекули клітин іонізуються, в ре-зультаті чого відбуваються складні фізико-хімічні процеси, які впливаютьна характер подальшої життєдіяльності людини. Згідно з одними погля-дами, іонізація атомів і молекул, що виникає під дією радіації, веде до ро-зірвання зв'язків у молекулах клітин, що призводить до загибелі останніх.Згідно з іншими уявленнями, у формуванні біологічних наслідків радіаціївідіграють роль продукти радіолізу води, яка становить біля 70% масиорганізму людини. При іонізації води утворюються вільні радикали Н таОН+, а у присутності кисню - перекисні сполуки, що є сильними окислю-вачами. Останні атакують молекули білків, руйнуючи їх, у результаті чо-го утворюються сполуки, не властиві живому організму. Це призводитьдо порушення обміну речовин і життєдіяльності всього організму.

Специфічність дії іонізуючого випромінювання полягає в тому, щоінтенсивність хімічних реакцій, індуційованих вільними радикалами, під-вищується, й до них втягується багато сотень і тисяч молекул, не пору-шених опроміненням. Цим відрізняється дія радіації від дії інших видівенергії (теплова, електрична та ін.). Інші особливості дії іонізуючої енер-гії на організм людини полягають у тому, що вона не проявляє впливу наоргани чуття, її дози можуть кумулюватись і накопичуватися в організмі(кумулятивні ефекти) і діяти не тільки на даний живий організм, але і найого нащадків (генетичний ефект).

Радіаційне опромінення може бути зовнішнім і внутрішнім. Якщорадіоактивні речовини знаходяться поза організмом і опромінюють йогоззовні, то у цьому випадку говорять про зовнішнє опромінення. Ззовніможе викликати ураження людини рентгенівське, гамма- та нейтронневипромінювання. А якщо ж іонізуючі частинки знаходяться у повітрі,яким дихає людина, або у їжі чи воді і потрапляють в середину організмучерез шлунково-кишковий тракт, то таке опромінення називають внутрі-шнім.

Внутрішнє опромінення в середньому становить 2/3 ефективної екві-валентної дози опромінення, яку людина одержує від природних джерелрадіації (вуглець-14, калій-40, уран-238, торій-232). З відомих на сьогодні

близько 2000 радіоактивних ізомерів 70 є природними.

Радіаційне випромінювання може спричиняти ураження окремих ді-лянок шкіри, тіла, органів або загальне захворювання - променеву хворо-бу, яка може виникати у гострій (за короткий проміжок опромінення ве-ликими дозами) чи хронічній формі (при систематичному опроміненнідозами, які перевищують допустимий рівень). Вражаючий ефект зале-жить від виду опромінення, тривалості дії, індивідуальних особливостейлюдини тощо.