3.2.8.4. Методи дозиметричного контролюіонізуючого випромінювання

Для контролю доз іонізуючого випромінювання використовують іо-нізаційний, сцинциляційний, фотографічний, хімічний методи.

Іонізаційний метод дозиметричного контролю базується на здатностігазів під дією випромінювання ставати провідниками електричного стру-му. На цьому принципі працюють іонізаційні камери та газові лічильни-ки.

Сцинциляційний метод ґрунтується на здатності деяких твердих, рід-ких та газоподібних речовин світитися під дією іонізуючих випроміню-вань. Світлові спалахи через фотопомножувачі подаються на електроннілічильні схеми. За інтенсивністю спалахів оцінюється доза випроміню-вання.

Фотографічний метод базується на здатності фотоемульсії змінюва-ти свої властивості під дією випромінювання. Фотопластинка в світлоза-хисному папері розташовується в зоні впливу випромінювання. Потімпластинка проявляється, і за ступенем почорніння робиться висновок продозу випромінювання.

Хімічний метод полягає в здатності деяких хімічних речовин зміню-вати свій колір під впливом іонізуючого випромінювання. За густиноюзабарвлення робиться висновок про дозу випромінювання.

Усі дозиметричні прилади поділяються на дві групи: 1) прилади длякількісних вимірювань дози та потужності дози опромінення; 2) індика-торні прилади для швидкого виявлення джерел випромінювання. Оцінкурадіаційної обстановки проводять за допомогою дозиметрів ДП-5А, ДП-5Б, ДП-5В, «Прип'ять».