3.2.9.1. Шум, його характеристика, види шуму

магниевый скраб beletage

Людина завжди жила в оточенні звуків і шуму. Звуком називаютьсятакі механічні коливання зовнішнього середовища, які сприймаютьсяслуховим аналізатором людини (від 16 до 20 000 Гц/с). Коливання біль-шої частоти називають ультразвуком, меншої - інфразвуком. Шум - ценабір звуків різної інтенсивності і частоти, що знаходяться в хаотичному,безладному поєднанні.

Швидкість поширення звукових хвиль при нормальному атмосфер-ному тиску і температурі 200С складає: у повітрі - 344 м/с; у воді - 1500м/с; в тканинах тіла людини - 1500-1600 м/с.

У вільному просторі звукові хвилі поширюються від джерела звуку вусіх напрямках з однаковою швидкістю, натомість у замкнутому просторі(приміщеннях) вони багаторазово відбиваються від огороджувальних по-верхонь, якими є стіни, стеля, підлога, при цьому рівень звуку згідно з за-конами фізики може змінюватись.

Зростання рівнів виробничих шумів, котрі суттєво перевищують нор-мативні значення, шкідливо впливає на людський організм, знижує продук-тивність праці і стає фактором ризику і виробничого травматизму.

Основними фізичними характеристиками звуку є: частота (Гц), зву-ковий тиск Р (Па), інтенсивність або сила звуку І (Вт/м ).

Орган слуху людини здатен сприймати тиск, створюваний звуком, вширокому діапазоні частот - від порогу чутливості (Ро= 2-10-5 Па) до по-рогу больових відчуттів (Рб = 240 Па) при стандартній частоті 1000 Гц.

Пороговим значенням, виражених в Па, відповідають певні значення си-

-12 2

ли звуку (поріг чутливості Іо = 10- Вт/м , поріг больового відчуття Іб =102 Вт/м2).

На практиці для характеристики шуму прийнято вимірювати його ін-тенсивність і звуковий тиск не в абсолютних фізичних величинах, а лога-рифмами відношень цих величин до умовного нульового рівня, що відпо-відає порогові чутливості стандартного тону частотою 1000 Гц. Цілогарифми називають рівнями інтенсивності звукового тиску і виража-ють у белах (Б). Оскільки орган слуху людини спроможний розрізнятизміни рівня інтенсивності звуку на 0,1 Б, то для практичного використан-ня зручнішою є одиниця в 10 разів менша - децибел (дБ).

Рівень інтенсивності різних звуків на віддалі 1 м становить удБ: ше-піт - 10-20; голосна мова - 60-70; шум на вулиці - 70-80; шум потягу -110; шум реактивного двигуна - 130-140.

За походженням розрізняють такі види шуму:

аеродинамічний, виникає при русі повітря, газів;

механічний, виникає під час тертя, ударів, коливань окремих дета-лей, обладнання загалом;

гідравлічний, виникає при русі води та інших рідин.

За часом дії шум може бути постійним і непостійним, а останній, усвою чергу, поділяється на коливний, переривчастий та імпульсивний. Припостійному шумі рівень звуку змінюється за 8-годинний робочий день небільше ніж на 5 дБ. Для непостійного шуму характерна зміна рівня звукупротягом робочого дня: для мінливого (безперервно коливається у часі) -більш ніж 5дБ; переривчастого (змінюється ступінчасто з інтервалами 1 сек.і більше) - 5 дБ і більше, імпульсного (один або кілька звукових сигналів,кожен з яких довжиною менше 1 сек.) - не менше 7 дБ.

Якщо максимум рівня звукового тиску спостерігається в інтервалічастот до 300 Гц, то такий шум називається низькочастотним, якщо в діа-пазоні 300-800 Гц - середньочастотним, а при частоті понад 800 Гц - ви-сокочастотним.