3.2.9.2. Вплив шуму на організм людини. Нормування шуму

магниевый скраб beletage

Шум справляє шкідливу фізіологічну дію на людський організм, зу-мовлює професійні захворювання. Шкідлива дія шуму на людину виявля-ється через пошкодження слухового апарату (140 дБ), травми нервовоїсистеми (150 дБ).

У людини, яка перебуває протягом 6-8 годин під дією шуму інтенси-вністю 90 дБ, наступає помірне зниження слуху, яке проходить через го-дину після припинення його дії.

Шум, що перевищує 120 дБ, дуже швидко викликає у людини втому,головний біль, порушує серцевий ритм, змінює кров'яний тиск, погіршуєроботу органів дихання, негативно впливає на психіку. Чим вищий рівеньшуму, тим згубніше він діє на людину. При великій інтенсивності шумвикликає вібрацію в кістках черепа і зубах, в м' яких тканинах носа і гор-тані.

Шум з інтенсивністю 160 дБ викликає смерть тварин протягом кількох хви-лин, 180 дБ - втому металу, 190 дБ - вириває заклепки з конструкцій.

Тривалий та інтенсивний шум негативно відбивається на здоров'ї людини,її працездатності. Тривала дія шуму викликає загальну втому, може поступовопризвести до втрати слуху і до глухоти. Під втратою слуху розуміють збіль-шення порогу чутливості на визначеній частоті, т.т. незворотне(стійке) зни-ження гостроти слуху від дії шуму. Для визначення втрати слуху проводятьдослідження на 8-ми, на 4-х і на 2-х частотах. Оцінка результатів проводитьсяза середнім арифметичним значенням величини втрати слуху окремо для пра-вого(о) і лівого(х) вуха на мовних частотах 500, 1000, 2000 Гц:

О = О500 + О1000 + О2000 / 3, дБ  Х = Х500 + Х1000 + ХХ2000 / 3, дБ

Якщо втрата слуху на мовних частотах складає 10-20 дБ, то це легке зни-ження слуху (1 ступінь); 21-30 дБ - помірне зниження слуху(2 ступінь); 31 дБ ібільше - значне зниження слуху (3 ступінь).

При систематичній дії сильних шумів і при недостатньому часі на відпо-чинок, коли під час відпочинку не встигає повністю відновитись слухова сен-сорна система, наступає стійке зниження слуху. При цьому послаблюєтьсяувага і гальмуються психофізіологічні реакції. За цих причин шум сприяє ви-никненню нещасних випадків.

Шум посилює дію шкідливих професіональних факторів: на 10-15% під-вищує загальну захворюваність, понижує продуктивність праці. Для збережен-ня продуктивності праці людина повинна затрачувати на 10-20% більше фізи-чних і нервових зусиль.

В одному зі звітів ВООЗ зазначено, що втрата слуху посідає першемісце з усіх професійних захворювань за загальною сумою матеріальнихдопомог і компенсації з непрацездатності.

Водночас, шум може впливати на людину і позитивно, наприклад, ше-лест листя дерев, приємна музика тощо. Шум відіграє велику роль в акус-тиці, радіотехніці, радіоастрономії, діагностиці. Абсолютна тиша теж нега-тивно відбивається на здоров'ї, почуттях і працездатності людини.

При виконанні визначених завдань рівень шуму не повинен переви-щувати:

40 дБА - роботи, пов'язані з розробкою концепцій, викладацька,творча діяльність;

50 дБА - розумова праця, керування виробництвом;

55 дБА- висококваліфікована робота у приміщенні;

65 дБА - розумова робота за індивідуальним планом, машиннаграфіка.

Для забезпечення оптимальних умов праці та відпочинку людей для містнормується шум транспорту, що не повинен перевищувати: для легкових авто-мобілів - 77 дБА, вантажних автомобілів - 79-84 дБА, автобусів - 83 дБА.

Нормування шуму проводиться за двома методами: нормування за грани-чним спектром шуму та нормування рівня звуку в дБА. Перший метод норму-вання є основним для постійних шумів. Рівні звукового тиску нормуються воктавних смугах частот. Октавна смуга частот (октава) - діапазон частот, уякому верхня гранична частота вдвічі більша за нижню граничну частоту. Ок-тава характеризується середньо геометричним значенням частоти. Частотнийдіапазон чутності органа слуху людини розподілений на дев'ять октав із сере-дньо геометричними частотами від 31,5 до 8000 Гц. Сукупність гранично до-пустимих рівнів звукового тиску в дев'яти октавних смугах часто і є гранич-ним спектром шуму. Кожний із граничних спектрів має свій індекс, якийвказує на допустимий рівень звукового тиску в октавній смузі при певній базо-вій частоті, наприклад, ГС 86, де 86 - допустимий рівень звукового тиску наробочих місцях проектно-конструкторських бюро в октавній смузі з середньо-геометричним значенням базової частоти 31,5 Гц. Зі зростанням частоти допу-стимі рівні зменшуються (на тому ж робочому місці при середньо геометрич-ному значенні базової частоти 2000 Гц рівень звукового тиску повиненстановити 42 дБ).

Нормування шуму за рівнем звуку в дБА здійснюється за шкалою А шу-моміра, що імітує чутливість сенсорної слухової системи до шуму різної гуч-ності. Цей метод використовується для орієнтованої оцінки постійного та не-постійного шуму при відсутності інформації про спектр шуму.

Максимальний рівень шуму, що коливається в часі та переривається, неповинен перевищувати 110 дБА. Максимальний рівень для імпульсного шумуне повинен перевищувати 125 дБА.

Допустимі рівні звукового тиску на робочих місцях визначаються ДСН3.3.6-037-99, ГОСТ 12.003-83, ССБТ „Шум. Общие требования безопасности".

Допустимі рівні шуму залежать від важкості та напруженості роботи. На-приклад, при дуже напруженій легкій роботі чи роботі середньої важкості рі-вень шуму неповинен перевищувати 50 дБА, а при цих же роботах малої на-пруженості - 80 дБА.

Максимальна величина інтенсивності шуму в жилих приміщеннях,яка не впливає на організм людини, становить 30 дБА в нічний час і 35дБА - протягом дня(СНиП 2-12-77).