3.2.9.4. Ультразвук та його нормування

магниевый скраб beletage

Ультразвук має частоту коливань більше 20 000 Гц. Він швидко зга-сає, а його механічна енергія трансформується в теплову. Ультразвук ма-лої інтенсивності сприяє нагріванню тіла людини і широко використову-ється медициною. Дещо більша його інтенсивність може призвести допарезів і паралічів, а велика інтенсивність - спричинити смерть.

Дія звуків низькочастотних ультразвукових установок (1,0х104-1,0х105 Гц) призводить до змін функцій центральної нервової системи,серцево-судинної й ендокринної систем, слухового і вестибулярного ана-лізаторів. В операторів на ультразвукових установках спостерігається ас-тенія, судинна гіпотонія, знижена електрична активність серця, мозку таскелетних м' язів.

Високочастотний ультразвук (1,0х105-1,0х109 Гц), не пошкоджуючибарабанної перетинки і середнього вуха, руйнує кортієв орган, глибокіструктури органів і тканин людини, викликає порушення капілярногокровотоку, знижує відчуття болю.

Професійні захворювання зареєстровані лише при контактній пере-дачі ультразвуку на руки - вегетосенсорна і сенсомоторна поліневропатіярук. При цьому небезпечна дія ультразвуку полягає в тому, що на руки ітіло працівника, при дотику до рідких і твердих середовищ діють коли-вання високої інтенсивності, створені в цих середовищах при роботі уль-тразвукових машин. Така дія викликає нагрівання тіла і призводить дозмін у тканинах організму людини.

Допустимі величини повітряного ультразвуку не повинні перевищу-вати за звуковим тиском в 1/3 октавних смугах з середньогеометричнимичастотами від 12500 до 100000 Гц відповідно від 80 до 110 дБ.

Для контактного ультразвуку параметром, що нормується, є віброш-видкість або інтенсивність. Допустимі величинами параметрів ультразву-ку в зонах, призначених для контакту рук оператора з органами приладівта устаткування при 8-годинному робочому дні є за віброшвидкістю (1,6*10-2м/с) - 110 дБ, а за інтенсивністю - 0,1 Вт/см2.

Для захисту від ультразвуку, який передається через повітря, викори-стовують захисні екрани, звукоізольовані кабіни, звукоізоляційні кожухи.А для виключення впливу контактного ультразвуку роботи з коливнимирідинами середовища необхідно проводити при виключеному джереліультразвуку. В іншому випадку використовують спеціальні інструменти,що мають ручки з еластичним покриттям, яке поглинає ультразвук. Дляіндивідуального захисту від повітряного ультразвуку використовуютьпротишумні навушники, а від контактного двошарові рукавички із зовні-шнім еластичним, наприклад, гумовим шаром.

3.2.9.5. Інфразвук та його нормування

Інфразвук - область акустичних коливань з частотою нижче 16-20Гц. В умовах виробництва інфразвук, як правило, сполучається з низько-частотним шумом або з низькочастотною вібрацією.

При дії інфразвуку на організм людини на рівні 110-150 дБ можутьмати місце неприємні суб'єктивні відчуття, порушення функцій нервової,серцево-судинної і дихальної систем, вестибулярного аналізатора; можез'явитись відчуття страху, сонливість тощо. Специфічна для дії інфразву-ку реакція - порушення рівноваги. При дії інфразвуку на рівні 105 дБспостерігаються психофізіологічні реакції підвищеної тривоги і невпев-неності, емоційної нестійкості.

Безпека інфразвуку залежить не лише від рівня звукового тиску, але івід його діапазону частот. Найбільш небезпечною є частота інфразвуко-вих коливань близько 7 Гц, оскільки вона співпадає з альфа ритмом біо-струмів мозку і може викликати резонансні явища.

Гігієнічна регламентація інфразвуку проводиться згідно з санітарни-ми нормами. На робочих місцях рівні інфразвуку не повинні перевищува-ти 105 дБ (октавні смуги від 2 до 16 Гц). Так як загальноприйняті методиборотьби з шумом, засновані на звукоізоляції та звукопоглинанні, є мало-ефективні щодо інфразвуку, оскільки інфразвук має значно вищу проник-ливість, тому необхідно домагатись усунення або зниження його рівня вджерелі, що його генерує.