3.2.10. Вібрація

магниевый скраб beletage

Значний вплив на функціонування системи «людина - машина - на-вколишнє середовище» може спричиняти вібрація. Вона має руйнівнудію на організм людини, на обладнання, будівлі та споруди, знижує пра-цездатність працівників, призводить до травматизму, професійних захво-рювань.

3.2.10.1. Характеристика вібрації та її види

Вібрація - це механічні коливання в області дозвукових і звукових ча-стот, що генеруються у пружних тілах або тілах, що знаходяться піддією перемінного фізичного поля, які сприймаються людиною як по-штовхи; це процес поширення механічних коливань у твердих тілах.

Механічні коливання тіл з частотою менше 20 Гц сприймаються ор-ганізмом людини як вібрація, а коливання з частотою від 20 Гц до 8000

Гц - одночасно як вібрація і шум, понад 8000 Гц - як тепло. Джерелом ві-брації є динамічно неврівноважені деталі машин, механізми та їх робочіоргани, різні виробничі процеси. Залежно від джерела виникнення вібра-ції поділяються на транспортні, транспортно-технологічні і технологі-чні. На організм людини вібрація передається лише через тверді тіла. Заспособом передачі вона може бути загальною (передається всьому тілучерез опірні поверхні) і локальною (передається через руки або ноги си-дячої людини).

Вібрації поділяються також за напрямком дії на вертикальні та гори-зонтальні.

Своєчасне виявлення тієї чи іншої різновидності вібрації дає змогувиробити найбільш ефективні заходи для нейтралізації її негативної дії увиробничій системі.

Вібрація характеризується частотою коливань (Гц), амплітудою зсуву(м), коливальною швидкістю (м/с), коливальним прискоренням (м/с ). Зачасовими характеристиками основних показників розрізняють постійну інепостійну вібрацію.