3.2.10.3. Гігієнічне нормування вібрації

магниевый скраб beletage

Основний нормативний акт з охорони праці стосовно вібрації є ДСН3.3.6.039 -99.

Вібрація може вимірюватись за допомогою абсолютних та відноснихпараметрів. Абсолютними є віброзміщення та віброприскорення. Основ-ним відносним параметром вібрації є рівень віброшвидкості.

1" - вертикальна;

1' - горизонтальна транспортна;

2 - транспортно-технологічна;

3а - технологічна у виробничих приміщеннях;

3б - у службових приміщеннях на судах;

3в - у виробничих приміщеннях без вібруючих машин;

Оскільки діапазон зміни параметрів вібрацій від порогових значень,за яких вона не шкідлива, до дійсних (руйнуючих) є великим, то зручновимірювати не дійсні значення цих параметрів, а логарифми відношеньдійсних значень їх до порогових. Таку величину назвали логарифмічнимрівнем параметра, який вимірюється у децибелах (дБ).

Нормованими параметрами є середні квадратичні значення віброш-видкостей, їх логарифмічні рівні або прискорення в октавних смугах час-тот (для загальної та локальної вібрації) та в 1/3 октавних смугах (для за-гальної вібрації).

Для вимірювання параметрів вібрації застосовують механічні й елек-тричні прилади. Найбільш поширеними є вимірювальні комплекси ІШВ-1, НВА-1, ШВК-1, ВШВ-003. Прилад ІШВ-1 забезпечує вимірювання ві-брошвидкості від 70 до 160 дБ та віброприскорення від 30 до 130 дБ сто-совно порогових значень у діапазоні частот відповідно 10-12 500 та 10-2800 Гц.

Норми для загальної вібрації встановлені з урахуванням джерел ви-никнення окремо для транспортної, транспортно-технологічної і техноло-гічної вібрацій (рис. 7). Гігієнічними нормами передбачені допустимі рі-вні локальних вібрацій на деталях керування машинами. Загальний часпраці в контакті з ручними машинами, котрі викликають вібрацію, не по-винен перевищувати 2/3 робочої зміни. Допустимий сумарний час дії ло-кальної вібрації залежно від перевищення її гранично допустимого рівнянаведений у табл. 12.

Одноразовий безперервний вплив вібрації, включаючи мікропаузи, ко-трі містить дана операція, не повинен перевищувати 15-20 хв. Забороняєть-ся робота з пневматичними приладами при температурі нижче -16°С, висо-кій відносній вологості і швидкості руху повітря більше 0,3 м/с.

Таблиця 12

Допустимий сумарний час дії локальної вібрації залежновід перевищення її гранично допустимого рівня

Перевищення граничнодопустимого рівня вібра-ції, дБ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Допустимий сумарний часдії вібрації за зміну, хв.

8

т

fN

0

т

о

4

fN

91

51

о

2

іо

9

чо

7

с:

чс

00

00

3

о

3

З метою профілактики захворювань при роботі з віброінструментамимаса обладнання, котре утримується руками, не повинна перевищувати10 кг, а сила натискання працюючого на вібруюче устаткування не пови-нна перевищувати 200 Н.