1.5. Основні принципи державної політикиУкраїни в галузі охорони праці

Державна політика України в галузі охорони праці визначаєтьсяВерховною Радою відповідно до Конституції і базується на принципах:

пріоритету життя і здоров'я працівників, повної відповідальностівласника за створення безпечних і нешкідливих умов праці;

підвищення рівня промислової безпеки шляхом забезпеченням су-цільного технічного контролю за станом виробництв, технологій та про-дукції, а також сприяння підприємствам у створенні безпечних та нешкі-дливих умов праці;

комплексного розв'язання завдань охорони праці на основі зага-льнодержавної, галузевих, регіональних програм з цього питання та зурахуванням інших напрямків економічної і соціальної політики, досяг-нень в галузі науки і техніки та охорони навколишнього середовища;

соціального захисту працівників, повного відшкодування шкоди осо-бам, які потерпіли від нещасних випадків та професійних захворювань;

встановлення єдиних нормативів з охорони праці для всіх підпри-ємств, незалежно від форм власності і видів їх діяльності;

використання економічних методів управління охороною праці,участі держави у фінансуванні заходів щодо охорони праці, залученні до-бровільних внесків та інших надходжень на ці цілі, отримання яких несуперечить законодавству;

інформування населення, проведення навчання, професійної під-готовки і підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці;

забезпечення координації діяльності державних органів, установ,організацій та об'єднань громадян, що вирішують різні проблеми охоро-ни здоров'я, гігієни та безпеки праці, а також співробітництва і проведен-ня консультацій між власниками та працівниками, між усіма соціальнимигрупами при прийнятті рішень з охорони праці на місцевому та держав-ному рівнях;

адаптації трудових процесів до можливостей працівника з ураху-ванням його здоров'я та психологічного стану;

міжнародного співробітництва в галузі охорони праці, викорис-тання світового досвіду організації роботи щодо поліпшення умов і під-вищення безпеки праці.

Усі норми стосовно охорони праці умовно поділяються на чотиригрупи:

1) створення безпечних умов праці ще на стадії проектування виро-бничих об'єктів, розробки нових технологій, ефективних засобів вироб-ництва, засобів колективного та індивідуального захисту працюючих. За-бороняється приймати і використовувати їх у виробництві, якщо вони незабезпечують здорових і безпечних умов праці;

гарантування безпеки працюючих у період самого процесу виро-бництва з розробленням відповідних нормативних вимог, інструкцій;

регламентація порядку видачі засобів індивідуального захисту і лі-кувально-профілактичного харчування, виділення і використання коштів наохорону праці, проведення за кошти власника попереднього (при прийняттіна роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядівпрацівників, що передбачене Законом «Про охорону праці»;

загальний і спеціальний нагляд та контроль за охороною праці, атакож відповідальність за його порушення.