3.2.10.4. Заходи і засоби захисту від вібрації

Заходи захисту від вібрації поділяються на колективні та індивідуа-льні. Засоби індивідуального віброзахисту - це спеціальне взуття на віб-ропоглинаючій платформі, віброзахисні рукавиці, наколінники, нагруд-ники, пояси, спеціальні костюми.

Колективні методи захисту спрямовані на зниження параметрів віб-рації джерелом збудження і на шляхах її поширення. Вони у свою чергуподіляються на організаційні, технічні і лікувально-профілактичні.

Організаційні методи віброзахисту - застосування технологічнихпроцесів з низькими рівнями вібрації і шуму; впровадження дистанційно-го керування, що виключає постійне перебування працюючого у зоні не-безпечних рівнів вібрації; дотримання раціональних режимів праці й від-починку; огороджувальні засоби, які перешкоджають проникненнюлюдини до зони дії вібрації, тощо.

Технічні методи віброзахисту - це система заходів і засобів з покра-щення роботи машин, зменшення рівня вібрації технологічних процесів,застосування додаткових пристроїв (віброізоляція, вібропоглинання тавіброгасіння).

Віброізоляція забезпечує зниження рівня вібрації використанням міжджерелом вібрації та працюючим ізолюючих засобів - пружин, ресор, пне-вматичних та гумових подушок, прокладок, віброізолюючих опор, констру-ктивних розривів, заміна ударних навантажень на безударні.

Вібропоглинання використовується з метою трансформації енергіїмеханічних коливань в інші види енергії, переважно в теплову, а такожзастосування антифазової синхронізації двох або кількох джерел збу-дження.

Віброгасіння - це зниження рівня вібрації машин та механізмів за-стосуванням додаткових пристроїв. Віброгасіння може бути статичним(спеціальні фундаменти для верстатів, моторів, пневматичні та пружинніпідвіски в автомобілях) і динамічним (агрегати з дискретним збурюючимвпливом, віброгасіння маятникового, пружинного, плаваючого та камер-ного типів).

Лікувально-профілактичні заходи віброзахисту - своєчасне прове-дення медичних оглядів працівників, що зайняті на роботах з вібродійни-ми установками, контроль за гігієнічними параметрами у виробничихприміщеннях тощо.

3.2.11. Основні санітарно-гігієнічні вимогидо розміщення виробництв