3.2.11.1.Вимоги до розміщення підприємств,робочих і допоміжних приміщень

Майже усі види виробництва внаслідок своєї діяльності виділяютьшкідливі, отруйні речовини, пил. Для уникнення негативної дії підпри-ємств на навколишнє середовище, життя і здоров'я людей їх розміщеннята будівництво, устаткування їх водопроводом, каналізацією, опаленням, вен-тиляцією, електротехнічними засобами проводиться згідно вимог діючих буді-вельних норм і правил, санітарних норм і норм технологічного проектування(ДНАОП 0.03-3.01-71, СНиП 2.10.02-84, СНиП 2.09.02.85).

При цьому враховують санітарну характеристику виробничих проце-сів, метеорологічні умови, напрямок вітрів тощо.

При проектуванні систем водопостачання та каналізації необхідновпроваджувати такі технології, які б забезпечували належну підготовку таподачу води, відведення та очистку промислових стоків, найменшу за-брудненість стічних вод, можливість утилізації та використання відходіввиробництва.

Норма витрат води для життя та побутових потреб для цехів зі зна-чним надлишком тепла на одну людину в одну зміну повинна складати 45л, а в інших цехах - 25 л.

У гарячих цехах у відведених місцях монтують установки з охоло-дженою підсоленою водою(5 г солі на 1 л води), а між цехами, у вестибу-лях, приміщеннях для відпочинку встановлюють фонтанчики чи установ-ки з газованою водою. Відстань від найбільш віддаленого робочого місцядо пристроїв життєвого водопостачання не може перевищувати 75 м.

Не можна розміщувати підприємства поблизу джерел водопостачан-ня, у місцях можливих підтоплень. Як правило, виробничу зону розташо-вують з підвітряного боку щодо житлових кварталів та інших зон. Прицьому звертають увагу на те, щоб у місцях організованого повітрозаборусистемами вентиляції вміст шкідливих речовин у зовнішньому повітрі неперевищував 30% ГДК для повітря робочої зони виробництва.

Не можна розташовувати нешкідливі виробництва, а також контор-ські приміщення над шкідливими виробництвами, оскільки при відкри-ванні вікон гази та пари можуть проникнути до цих приміщень.

Обсяг виробничого приміщення на одного працівника повинен скла-

3          2

дати не менше 15 м , а площа приміщення - 4,5 м .

Висота виробничих приміщень згідно з санітарними нормами пови-нна бути не менше 3,2 м, а складських та інших допоміжних приміщень -3 м. Ширина основних проходів всередині цехів та дільниць має бути 1,5м, а ширина проїздів - 2,5 м. Ширина виходів з приміщень повинна бутине меншою 1 м, висота - 2,2 м.

Двері та ворота, що ведуть безпосередньо на двір, необхідно облад-нати тамбурами або повітряними (тепловими) завісами. При русі транс-порту ширина воріт повинна бути на 1,6 м більше габариту транспорту.

Порядок розташування устаткування та відстань між ним визнача-ються відповідними санітарними нормами. Наприклад, до устаткування,що має електропривод, ширина вільного підходу зі сторони робочої зонимає складати не менше 1 м і 0,6 м - зі сторони неробочої зони.

На підприємстві допоміжні приміщення різного призначення розта-шовують разом, в одній будівлі та в місцях з найменшим впливом шкід-ливих факторів (шуму, вібрації тощо).

Розрахунок планування санітарно-побутових приміщень проводитьсязалежно від санітарної характеристики виробничих процесів згідно зСниП 2.09.04-87.