3.2.11.2. Санітарно-захисні зони

магниевый скраб beletage

Сучасне виробництво повинно орієнтуватись на безвідходні техноло-гії, які не забруднюють навколишнього середовища хімічними, фізични-ми, біологічними відходами. В іншому випадку, у разі неможливостівпровадження безвідходних технологій, створюються санітарно-захиснізони (СЗЗ), які відокремлюють шкідливе виробництво від жилої забудо-ви. Для промислових підприємств, залежно від характеру та потужностівиробництва, санітарні норми передбачають 5 класів СЗЗ:

I клас - 1000 м (виробництва переважно хімічної промисловості);

II клас - 500 м (виробництва хімічної та металургійної промисловос-ті);

клас - 300 м (гірничо-збагачувальні комбінати, виробництва буді-

вельних матеріалів);

клас - 100 м (підприємства текстильної, легкої, харчової промисло-

вості тощо);

Vклас - 50 м (великі друкарні, меблеві фабрики і ін.).

Використання СЗЗ регламентується санітарними нормами проекту-вання промислових підприємств.

Санітарно-захисні зони повинні бути озеленені, що сприятиме кра-щому захисту навколишнього середовища від шуму, газів, виробничогопилу тощо.

Визначають величину СЗЗ залежно від концентрації шкідливих речо-вин в атмосферному повітрі. СЗЗ мають дві межі. Внутрішня межа грани-чить з виробничим майданчиком. Зовнішня межа встановлюється на такійвідстані від виробничого майданчика, яка забезпечує гранично допустимуконцентрацію та гранично допустимий рівень шкідливих чинників в ат-мосферному повітрі.

Розміри СЗЗ для сільськогосподарських підприємств визначаютьсячинними санітарними нормами промислових підприємств. Так, для фермвеликої рогатої худоби розмір СЗЗ становить 300 м, птахофабрик - 1000м, свинокомплексів - 2000 м, для складів зберігання мінеральних добриві пестицидів - 200 м, теплиць і парників з біологічним підігрівом - 100 м,сховищ фруктів й овочів - 50 м.

Питання до розділу 3«Основи фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії»

Загальне уявлення про діяльність людини. Праця як необхіднаумова існування людського суспільства.

Фізична та розумова діяльність людини.

Монотонія і гіпокінезія та їх вплив на психофізіологічний станлюдини.

Стомлення, його причини та психофізіологічні механізми.

Перевтома, її механізми, ступінь розвитку та засоби профілакти-ки.

Поняття про гігієну праці та її основні завдання.

Зміст поняття «виробнича санітарія».

Закон України «Про забезпечення санітарного благополуччя на-селення». Санітарний нагляд.

Фактори трудової діяльності та умови праці.

Робоче місце і робоча зона та санітарно-гігієнічні вимоги до них.

Класифікація небезпечних та шкідливих виробничих факторів іїх характеристика.

Хімічні фактори повітряного середовища і працездатність люди-ни.

Шкідливі речовини та їх класифікація за характером впливу наорганізм людини.

Вплив мікроклімату на організм людини. Параметри, якими ха-рактеризується мікроклімат.

Принципи нормування мікроклімату. Оптимальні, допустимі іграничні норми показників температури і вологості повітря та швидкостійого руху.

Заходи і засоби, за допомогою яких здійснюється нормалізаціяпараметрів мікроклімату.

Класифікація шкідливих речовин за ступенем небезпечності.

Вплив пилу на організм людини.

Теплообмін людини з навколишнім середовищем. Захист органі-зму людини від перегрівання й охолодження.

Загальне уявлення про вентиляцію виробничих приміщень.

Природна вентиляція та її види.

Механічна вентиляція.

Основні вимоги до системи вентиляції.

Повітряні завіси.

Кондиціонування повітря.

Методи визначення повітрообігу в приміщенні.

Основні вимоги до виробничого освітлення.

Виробниче освітлення та його види.

Характеристика природного освітлення та вимоги до нього.

Штучне освітлення та його джерела.

Виробниче, чергове, зовнішнє, аварійне та охоронне освітлення.

Нормування штучного освітлення.

Електромагнітне випромінювання, його дія на людину і засобизахисту.

Інфрачервоне й ультрафіолетове випромінювання, їх дія на орга-нізм людини і засоби захисту.

Лазерне випромінювання та його дія на організм людини і засобизахисту.

Іонізуюче випромінювання та його дія на організм людини.

Види, властивості та одиниці вимірювання іонізуючих випромі-нювань.

Захист від дії іонізуючого випромінювання.

Методи і прилади для вимірювання іонізуючих випромінювань.

Шум та його вплив на організм людини, нормування шуму.

Заходи та засоби, які застосовуються для захисту від шуму.

Інфра- та ультразвук, їх вплив на організм людини, нормуваннята заходи і засоби захисту від їх шкідливої дії.

Вібрація та її вплив на організм людини. Види вібрації залежновід джерела виникнення та способу дії на організм людини.

Заходи та засоби, які застосовуються для захисту від вібрації.

Основні санітарно-гігієнічні вимоги до розміщення підприємств,а також до виробничих і допоміжних приміщень.

Санітарно-захисні зони.

Розділ 4.

ОСНОВИ ТЕХНІЧНОЇ БЕЗПЕКИ