4.1. Поняття та об'єкт аналізу технічної безпеки

магниевый скраб beletage

Безпеку визначають як стан діяльності людини, за якого з визначе-ною ймовірністю виключено прояв небезпек або ж відсутня надзвичайнанебезпека. Безпека праці - це стан умов праці людини, за яких відсутнядія небезпечних і шкідливих факторів.

Об'єктом аналізу безпеки праці є виробнича система «людина - ма-шина - навколишнє середовище» (ЛМС), в якій в єдиній комплекс, ство-рений для виконання певних функцій, поєднані технічні об'єкти, люди інавколишнє середовище, які взаємодіють між собою.

Основними компонентами виробничої системи є людина, машина, на-вколишнє середовище, взаємодія між якими має ґрунтуватись на дотриман-ні відповідних правил, нормативних документів і бути керованою.

Система ЛМС є багаторівневою за ієрархією управління. Ієрархія поді-ляє людей на особу, яка формує завдання, організовує й управляє виробни-цтвом, й особу, яка разом з технікою безпосередньо виконує це завдання.Таким чином, людина системи ЛМС більш високого рівня розглядає люди-ну і техніку системи ЛМС більш низького рівня як єдиний компонент -своєрідну людину-машину, призначену для здійснення замислу.

Крім рівнів і компонентів в системі ЛМС доцільно виділити окремістадії її життєвого циклу:

стадія проектування (визначення завдань, формування вимог, розра-хунок параметрів);

стадія реалізації (коли у процесі виробництва перша стадія реалізу-ється на практиці);

стадія експлуатації (коли система ЛМС здійснює покладені на неїробочі функції).

Вірогідність нещасного випадку зростає, як тільки людина попадає вполе дії небезпечного або шкідливого фактору. Це небезпечні зони, щохарактеризуються певним видом небезпеки, її інтенсивністю, часом іпростором дії.

Таким чином, з точки зору аналізу й управління небезпеками необ-хідно розглядати та аналізувати структурні елементи системи ЛМС - рів-ні (вищий і нижчий), компоненти і стадії життєвого циклу.

Взаємодія компонентів, що входять до системи ЛМС, може бутиштатною і нештатною. Нештатна взаємодія може виявлятися у виглядінадзвичайної події - небажаних, незапланованих випадків, що порушуютьтехнологічний процес у відносно короткий відрізок часу. Відмова й інци-дент, як правило, передують надзвичайній події, але можуть мати і само-стійне значення.

До головних моментів аналізу небезпек належить пошук відповідейна такі питання:

які об'єкти є небезпечними;

яким надзвичайним подіям можна запобігти;

які надзвичайні події неможливо усунути і як часто вони мати-муть місце;

яку шкоду не усунуті надзвичайні події можуть спричинити лю-дям, об'єктам, навколишньому середовищу.

Пошук причин надзвичайних подій призводить до аналізу системиуправління небезпеками (СУН) на виробництві. Ці системи обов'язкововключають такі компоненти, як наявність інформації, зворотних зв'язківта алгоритми функціонування.

Наявність зворотних зв'язків й інформаційної системи дозволяє прово-дити збір даних щодо відхилень, відмов, проводити аналіз небезпек, порів-нювати наслідки функціонування системи ЛМС з програмою управліннянебезпеками, приймати рішення. У виробничій системі ЛМС інформаційніфункції виконують: рапорти інспекторів, акти розслідування нещасних ви-падків, аварій, протоколи атестації робочих місць тощо.