4.3. Безпека виробничих процесів

магниевый скраб beletage

Загальні вимоги безпеки до виробничих процесів визначеніГОСТ 12.3.002-75.

Безпечність виробничого процесу - це властивість відповіднихтехнологій відповідати вимогам безпеки праці під час проведення їх вумовах, установлених нормативною документацією.

Безпечність виробничих процесів залежить від: вибору технологій,планування та обладнання виробничих приміщень; розташування вироб-ничого устаткування та організації робочих місць; вибору вихідних мате-ріалів, способу зберігання та транспортування їх, готової продукції тавідходів виробництва, професійного відбору та навчання працівників, за-стосування засобів захисту працівників; включення вимог безпеки до но-рмативно-технічної та технологічної документації, забезпечення вибухо-та пожежобезпеки.

Виробничі процеси не повинні забруднювати навколишнє середови-ще викидами шкідливих та небезпечних речовин, а концентрація та рі-вень цих факторів - перевищувати допустимі норми.

Безпека будь-якого технологічного процесу має розглядатись як систе-ма взаємозв'язку робочих місць, умов праці, взаємодії людини з устатку-ванням, де джерелом небезпеки може бути будь-який засіб праці.

Вірогідність нещасного випадку значно збільшується, як тільки лю-дина попадає в область дії небезпечного або шкідливого фактора. Ці об-ласті називають небезпечними зонами. Небезпечною зоною може бутипростір біля піднімаючих конструкцій устаткування, простір біля примі-щення, що перебуває в аварійному стані і т. п.

Необхідно володіти знаннями щодо різних технологічних процесів,які можуть мати фіксовані або нестабільні небезпечні зони.

Нещасний випадок може мати місце лише тоді, коли людина потрап-ляє до зони дії небезпечного виробничого фактора (небезпечної зони).Якщо всі робочі місця знаходитимуться за межами небезпечних зон, тонебезпека буде зведена до мінімуму. Досягненню цієї мети сприяє впро-вадження механізації та автоматизації виробничих процесів, дистанцій-ного управління.

Окрім того, всі технологічні операції повинні передбачати також си-стему управління і контролю за системою ЛМС, що забезпечить захистлюдей або аварійне відключення виробничого устаткування на випадокаварії.

Слід пам'ятати, що дотримання техніки безпеки та надійна роботамеханізмів, а також висока організація технологічного процесу є запору-кою уникнення нещасного випадку також у небезпечній зоні.

Від помилкових дій людини в системі ЛМС відбувається майже по-ловина аварій. Для зменшення кількості помилок, зниження втомленостілюдини у процесі праці проводиться велика кількість різних заходів. Це,наприклад, тестовий підбір і навчання спеціалістів щодо оцінки сили, ру-хливості і врівноваженості нервових процесів.

Під силою нервових процесів розуміють здатність нервових клітинвитримувати надмірну дію екстремальних факторів. Рухливість нервовоїсистеми визначається за швидкістю реагування людини на різні сигналисередовища. Головною умовою при цьому є здатність швидко і надійнооцінювати складні і небезпечні ситуації і приймати вірне рішення. Підзрівноваженістю нервових процесів розуміють співвідношення збуджен-ня та гальмування між собою, тобто рівність або нерівність цих процесівв загальному балансі рефлекторної діяльності організму людини, в її зда-тності контролювати різносторонні виробничі процеси й управляти ними.

У виробничий процес для підвищення продуктивності праці та її без-пеки слід впроваджувати досягнення ергономіки. Ергономіка (від грецьк.«ergos» робота, «потоБ» закон) - наукова дисципліна, що комплексно ви-вчає людину в конкретних умовах її діяльності в сучасному виробництві,виявляє можливості і закономірності створення оптимальних умов длявисокопродуктивної праці, вдосконалення умінь та навичок працюючих.

Усі технологічні процеси, операції мають відповідати системі стан-дартів безпеки праці, мати відповідні сертифікати і ґрунтуватись на су-часних досягненнях науки і техніки.

Застосування нових сучасних замкнутих безвідходних технологій,механізації, автоматизації, дистанційного управління і комп'ютеризаціївиробничих процесів сприяють усуненню або значному зменшенню діїшкідливих і небезпечних виробничих чинників, запобіганню нещаснимвипадкам, професійним захворюванням й аваріям.