4.4.1 Об'єктивні технічні засоби безпеки

магниевый скраб beletage

Захисні огородження - це технічні засоби, що створюють пере-шкоду між людиною і небезпечним виробничим фактором і запобігаютьпроникненню людини, її рук, ніг, голови в небезпечну зону або дії такогофактора на людину в аварійних ситуаціях.

Відповідно до існуючих вимог усі приводи, передачі, рухомі деталі,робочі органи повинні бути обладнанні захисними огородженнями, якінадійно захищають людину від виходу (вильоту) з небезпечної зонистружки металу, крапель розплавленого металу, агресивних рідин, різнихвипромінювань тощо. Такі огородження застосовуються як перешкодиможливому падінню людини з висоти або у криниці, траншеї і т.п. Роботина устаткуванні, з якого зняте передбачене огородження чи воно неспра-вне, забороняються.

Залежно від призначення, огородження мають різне конструктивневиконання. Виготовляють його зі спеціального листового металу, метале-вої сітки, пластмаси, а в деяких випадках - зі спеціальних матеріалів (на-приклад для захисту від радіоактивного випромінювання). Вони поділя-ються на стаціонарні і переносні.

За своїм конструктивним оформленням стаціонарне огородження ви-конується як невід'ємна частина устаткування чи обладнання. Воно можебути відкидним і знімним.

Відкидні огородження використовуються для укриття робочих вуз-лів, передавальних систем та інших механізмів, що вимагають частоговтручання людини до цих механізмів. До них належать кожухи, футляри,дверцята і т. п. Вони приєднуються до нерухомих частин машин (корпу-сів) за допомогою петель, навісів і відносно легко відкриваються.

Знімні огородження використовуються для укриття приводних і пе-редавальних механізмів, що не вимагають налагодження, огляду під часусього міжремонтного періоду роботи устаткування. Вони приєднуютьсядо машин болтами, гвинтами і т. п.

Переносні (тимчасові) огородження використовуються під час ре-монтних і налагоджувальних робіт для захисту людини від випадковихдотиків до рухомих механізмів, до струмопровідних частин.

Якщо обслуговується технологічне устаткування на висоті, робочі майда-нчики для запобігання падінню людини обладнують відповідним чином.

Огородження повинно мати надійне кріплення до основного облад-нання, легко відкриватись і надійно закриватись.

Огородження з металевих сіток (решіток) розміщують не ближче якза 50 мм від рухомих деталей.

Захисні огородження мають бути завжди у справному стані, мати не-обхідну міцність.

Захисні огородження повинні відповідати таким вимогам:

забезпечувати надійний захист працюючих від дії небезпечних ішкідливих факторів;

не ускладнювати спостереження за роботою механізмів;

не впливати негативно на виробничий процес;

не підвищувати рівень шуму і вібрації;

бути простими у виготовленні та експлуатації;

відповідати вимогам технічної естетики.

Відповідно до державних стандартів огородження ззовні повинні бу-ти пофарбовані в жовтий колір. На зовнішньому боці огородження, якправило, наноситься або прикріплюється певний попереджувальній знак(знак безпеки).

Запобіжні пристрої призначені для зупинення (відключення) облад-нання у випадках, коли певний контрольований параметр (тиск, темпера-тура і ін.) може з різних причин у процесі роботи виходити за встановленімежі, створюючи при цьому аварійну ситуацію.

Запобіжними пристроями можуть бути муфти, обмежувачі вантажо-підйомності, зрізні штифти та шпильки, регулятори частоти обертання(для запобігання механічним перевантаженням устаткування), кінцевівимикачі, упори, спеціальні пристрої для зупинення рухомої частини об-ладнання (для запобігання переміщенню частин машин за встановленімежі), запобіжні пластини (на різних гідравлічних та пневматичних сис-темах), пружинні і гідравлічні обмежувачі вантажопідйомності (на під-йомних кранах).

Для захисту вентилів балонів з газами від пошкоджень застосовуютьковпаки, а для захисту людини при роботі на висоті - запобіжний пояс.

Блокувальні пристрої призначаються в конструкціях машин для за-побігання аваріям. Наприклад, куліса важеля коробки передач тракторазапобігає включенню одночасно двох передач. За допомогою блокуваль-ного пристрою можна: призупинити роботу певного приводу, якщо з ньо-го знято огородження, запобігти відкриттю дверей у приміщенні з висо-кою концентрацією шкідливих речовин, якщо в ньому вийшла з ладувентиляція тощо.

При електричному блокуванні дверей приміщення, в якому знахо-диться електронебезпечна установка, в разі відчинення дверей розмика-ється електричне коло магнітного пускача, і електрична установка відми-кається від електричної мережі.

Блокувальні пристрої використовуються для відімкнення чи попере-дження можливості появи джерела небезпеки у випадку відсутності захи-сного пристрою. За принципом дії вони поділяються на: механічні, елект-ронні, пневматичні, комбіновані.

Прикладом блокування руху людини у транспортному засобі висту-пають ремені безпеки. Вони значною мірою знижують травматизм придорожньо-транспортних випадках. Кількість поранених у таких випадкахзменшується у 2,4, а загиблих - у 3,7 рази.

Гальмівні пристрої призначені для швидкої зупинки машин, рухо-вих частин виробничого обладнання, утримання вантажів у піднятомуположенні та ін.

Період часу з моменту виявлення небезпеки і до повної зупинки ма-шини можна зобразити у вигляді такої формули:

t = ti+ti+ta,

де: t1 - час одержання інформації про небезпеку і реакції оператора;t2 - час затримки сигналу в окремих ланках системи гальмування; t3 - часдії гальму вального пристрою до повної зупинки.

Реакція оператора залежить від індивідуальних особливостей, віку,професійного рівня і становить 0,4-1,2 сек. Час гальмування (t2) - для ав-томобільних гальм з гідравлічним приводом 0,15-0,25 сек., для гальм ізпневматичним приводом 0,4-0,8 сек. Час гальмування для сухих доріг -0,8-1,2 сек.