4.4.2. Суб'єктивні технічні засоби безпеки

магниевый скраб beletage

В умовах виробництва безпека виконуваних робіт суттєво залежитьвід своєчасного попередження працюючих про можливі небезпеки. З ці-єю метою широко застосовують сигналізацію, сигнальні кольори, знакита плакати безпеки, які відіграють роль носія відповідної інформації у за-кодованому вигляді.

Сигналізація про небезпеку застосовується у колективних засобахзахисту від дії шкідливих і небезпечних факторів для попередження пра-цюючих про пуск і зупинку устаткування, порушення технологічногопроцесу, аварійну ситуацію, пожежну небезпеку тощо. За принципом діїсигналізація може бути звуковою, світловою, мануальною і т.п. З метоюсигналізації про небезпеку можуть використовуватися спеціальні приладита пристрої.

Сигнальні пристрої контролюють температуру рідин, тиск рідин і га-зів, швидкість руху рухомих елементів, вміст у повітрі шкідливих речо-вин, рівень шум, вібрацію, інтенсивність шкідливого випромінювання,інформують про несанкціонований доступ, вторгнення на об'єкти тощо.

За своїми функціональними ознаками розрізняють такі сигнальніпристрої:

аварійні (сповіщають про виникнення небезпечного режиму в ро-боті);

інформаційні (інформують про вид і значення параметрів, що ви-значають безпеку);

попереджувальні (попереджують про необхідність дотримання

вимог безпеки).

Вченими м. Запоріжжя в березні 2006 р. запропоновано систему сиг-налізації, яка дає чітке уявлення про забруднення міста викидами проми-слових підприємств з урахуванням часу, простору та конкретного забру-днювача.

Кольори безпеки

Кольорами безпеки відповідно до держстандарту є червоний, жов-тий, синій та зелений (табл. 13).

Таблиця 13

Колір безпе-

Основне змістове значення кольору без-

Контрас-

 

ки

пеки

нии колір

1

Червоний

Заборона, безпосередня небезпека, засібпожежегасіння

Білий

2

Жовтий

Попередження, можлива небезпека

Чорний

3

Зелений

Припис, безпека

Білий

4

Синій

Вказівка, інформація

Білий

Червоний колір застосовують для позначення небезпеки, протипоже-жних засобів, сигнальних лампочок, заборонних знаків безпеки, облад-нання та приладів, де може виникнути небезпечна ситуація, тощо.

Жовтий колір означає попередження, можливу небезпеку. Його за-стосовують для фарбування попереджувальних знаків безпеки, елементівбудівельних конструкцій, виробничого обладнання, що можуть бутиджерелами небезпеки, країв огороджувальних пристроїв, захисних огоро-джень, що встановлюються біля небезпечних зон (ями, котловани, тран-шеї) тощо.

Жовті і чорні смуги, що чергуються, застосовують для позначеннянизьких елементів внутрішньоцехового транспорту, кабін, бамперів, еле-ктрокарів, підіймально-транспортного обладнання.

Синій колір означає вказівку, інформацію. Його застосовують для зо-бов'язуючих і вказівних знаків безпеки.

Зелений колір застосовують для ламп, що сигналізують про нормаль-ну роботу машин, позначення евакуаційних виходів «Виходити тут».

Знаки безпеки праці. Відповідно до держстандарту прийнято чотиригрупи знаків безпеки праці (ГОСТ 12.4.026-76):

1) знаки, що забороняють, - мають форму кола, по периметру якогонанесено широку червону смугу, а біле поле з нанесеним чорною фарбоювідповідним символом перекреслюється червоною смугою такої ж шири-ни. Вони призначені для заборони певних дій у визначених місцях абоприміщеннях (заборона палити, гасити водою і т.п.);

попереджуючі знаки мають форму трикутника, по периметру яко-го нанесено чорну смугу, а на жовтому полі знака розміщені відповідніпопереджуючі символи. Вони призначені для попередження працівниківпро можливу небезпеку (радіаційне випромінювання, електричний струмі ін.);

зобов 'язуючі знаки мають форму кола, по периметру якого нанесе-на тонка біла смуга, а на синьому полі білою фарбою - відповідні зо-бов'язуючі символи. Вони приписують дозвіл на певні дії працівниківлише у разі виконання конкретних вимог з охорони праці (використанняІЗЗ тощо), вимоги пожежної безпеки та ін.;

вказівні знаки мають прямокутну форму, вони синього кольору з бі-лим полем посередині знака з нанесеними відповідними символами на полі.Вказівний знак «Входити тут» має форму квадрата зеленого кольору, наякому білою фарбою нанесений відповідний символ. Символи на вказівнихзнаках, що належать до пожежної безпеки, мають червоний колір.

Знаки безпеки, встановлені на воротах при в'їзді на об'єкт, діють натериторії всього підприємства, а якщо такі знаки встановлені на дверяхабо стіні при вході в приміщення - то лише для цього приміщення.

Дорожні знаки покращують безпеку учасників дорожнього руху і єдля них обов'язковими. Є знаки, що знижують ступінь небезпечності нетільки для учасників дорожнього руху, але і для людей, які перебуваютьпоруч. Наприклад, такі знаки як «Рух транспортних засобів, що перево-зять небезпечні вантажні, заборонено», «Рух транспортних засобів, щоперевозять вибухівку, заборонений» і т.д.

Знаки безпеки повинні контрастно виділятися на тлі навколишньогосередовища і перебувати в полі зору людей у призначених місцях.

Широко використовуються пояснювальні написи, що додатково ін-формують про можливу небезпеку. У пояснювальному написі забороне-ного знака завжди є слово «Заборонено», наприклад: «Заборонено пали-ти». Пояснювальні написи нерідко починають також словом «Стій»,наприклад: «Стій. Заборонена зона».

Знаки небезпечних зон попереджують, наприклад, про розташуваннязон обвалів, сховищ, зон дії отруйних чи шкідливих речовин. У попере-джувальних знаках може бути пояснювальний напис, наприклад: «Небез-печна зона. Тихий хід».

Знаки загрози поранення попереджують про небезпеку, пов'язану згострими предметами, виступом арматури тощо. Основне слово - «Обе-режно». Наприклад: «Обережно. Гострі предмети».

Знаки загрози від руху попереджують про небезпеку, пов'язану з ру-хом транспорту, будівельних машин і т.д., наприклад: «Бережись. Рухтранспорту», «Бережись. Поворот стріли».

На вказівних знаках можуть бути такі пояснювальні слова: «Вихід»,«Вхід» тощо.

4.5. Безпека при експлуатації посудин і систем,що працюють під тиском