4.5.1. Поняття «посудини під тиском», їх реєстрація

магниевый скраб beletage

У промисловому виробництві, сільському господарстві, медицинішироко застосовуються системи, що працюють під тиском. До таких сис-тем належать: водогрійні і парові котли, балони та цистерни для збері-гання і транспортування зріджених, стиснених і розчинних газів, компре-сори, а також інші посудини, що працюють під тиском.

Парові та водогрійні котли, компресори, балони та інші посудини,що працюють під тиском, належать до об'єктів підвищеної небезпеки.

Особливо небезпечними є парові та водогрійні котли, внаслідок ви-буху яких руйнується корпус котла з утворенням вибухової хвилі. Енергіявибуху прямо залежить від тиску в котлі перед аварією і температури во-ди (1 л перенагрітої води утворює 1700 л пари). Наслідками такого вибухуможуть стати значні руйнування та тяжкі нещасні випадки, тому при про-ектуванні, виготовленні, експлуатації та ремонті такого обладнання необ-хідно дотримуватись вимог Правил будови і безпечної експлуатації посу-дин, що працюють під тиском (ДНАОП 0.00-1.07-94). Дія цих правилпоширюється на:

посудини, які працюють під тиском води з температурою, що пере-вищує температуру кипіння при тиску 0,7 кг с/см (0,07 МПа), безурахування гідростатичного тиску; а також на посудини, що пра-цюють під тиском пари або газу з таким самим тиском;

балони, призначені для транспортування і зберігання зріджених,стиснених і розчинних газів під тиском, вищим 0,07 МПа;

цистерни для транспортування та зберігання зріджених газів, тискяких при температурі до 50 °С є вищим 0,07 МПа;

цистерни і бочки для транспортування і зберігання зріджених, сти-снених газів, рідин і сипких тіл, у яких тиск вище 0,07 МПа утворю-ється періодично для їх випорожнення;

барокамери, автоклави, у яких періодично створюється тиск вище0,07 МПа.

Правила будови і безпечної експлуатації посуд, що працюють під тиском,не розповсюджуються на:

- прилади парового і водяного опалення;

посудини і балони ємкістю не більше 25 л, у яких добуток ємкості в лі-трах на робочий тиск (МПа) становить не більше 20 л МПа;

посудини із не металічних матеріалів;

посудини, що працюють під тиском води при температурі не вище1150С і посудини під тиском інших рідин при температурі не вище точ-ки кип'ятіння і тиску 0,07 МПа.

Посудини до пуску в експлуатацію повинні бути зареєстровані в експерт-но-технічних центрах (ЕТЦ) Держнагляду. Реєстрації в ЕТЦ підлягають:

посудини, що працюють під тиском, з не їдким і не вибухонебезпечнимсередовищем з температурою стінок більше 2000С і в яких добуток тиску в

3

МПа на місткість м перевищує 1;

посудини з їдким і вибухонебезпечним середовищем з температурою бі-

03

льше 200 С і в яких добуток тиску в МПа на місткість у м перевищує 0,05;

балони місткістю більше 200 л для транспортування та зберігання стис-нених, зрідняних і розчинних газів.

Не підлягають реєстрації в ЕТЦ:

посудини, що працюють під тиском, з не їдким і не вибухонебезпечнимсередовищем з температурою не вище 2000С, в яких добуток тиску в МПа намісткість у м3 не перевищує 1;

посудини з їдким і вибухонебезпечним середовищем з температурою не

03

більше 200 С, в яких добуток тиску в МПа на місткість у м не перевищує 0,05;

бочки для перевезення зріджених газів, балони місткістю до 100 л вклю-чно, які встановлені стаціонарно, а також, які призначені для транспортуванняі зберігання стиснених, зріджених і розчинних газів;

посудини для зберігання або транспортування зріджених газів, рідких ісипких тіл, що перебувають під тиском періодично при їх випорожнюванні;

посудини із стисненими і зрідженими газами, що призначені для забез-печення паливом двигунів транспортних засобів, на яких вони встановлені; де-які інші посудини.

Реєстрація посудин проводиться за письмовою заявою власника посудиниз пред'явленням: паспорта на посудину, паспорта запобіжного клапана, іншихдокументів на посудину.

Дозвіл на пуск в роботу посудин, що підлягають реєстрації, видається ін-спектором держнагляду після їх реєстрації та технічного опосвідчення, а посу-дин, що не реєструються в ЕТЦ - особою, відповідальною за їх справний стан ібезпечну експлуатацію.

Технічне опосвідчення включає зовнішній та внутрішній огляд і гідравлі-чне випробовування згідно паспорту на посудину.

При перестановці посудини на нове місце або передачи іншому власнику,а також зміни схеми її роботи посудина підлягає обов' язковій перереєстрації.

Посудини, що не реєструються в органах Держпромгірнагляду, пере-віряються особою, відповідальною за їх справний стан і безпечну експлу-атацію.

До обслуговування посудин, що працюють під тиском, допускаються

особи не молодше 18 років, що пройшли медичний огляд, склали іспитиза спеціальною програмою і одержали кваліфікаційне посвідчення. Наних покладається відповідальність за справний стан та безпечну експлуа-тацію посудин.

Періодичні перевірки знань працівників, які обслуговують системи,що працюють під тиском, проводяться не рідше одногу разу на рік.