4.5.3. Безпека при експлуатації компресорних установок

магниевый скраб beletage

Компресорні установки належать до виробничого обладнання, якепри порушенні норм монтажу і експлуатації може створювати велику не-безпеку. Вибух компресорної установки супроводжується, як правило,значними руйнуваннями і людськими жертвами. Це може мати місце припорушенні режиму змащування поршнів компресора, при всмоктуваннізапиленого повітря, з інших причин.

Стиснення повітря від 0 до 1 МПа викликає підвищення його темпе-ратура від 20 до 300 °С, що може призвести до перегрівання стінок комп-ресора, спалаху мастил і вибуху.

Причиною вибуху також може бути несправність приладів безпеки.Змащують компресори спеціальним компресорним маслом 12(М) або19(Т) з температурою спалаху 216-242 °С.

В кисневих компресорах для змащування використовують дистильовануводу з добавленням гліцерину або використовують самозмащуючі втулки і кі-льця з графітом(змащування маслом забороняється). Для змащування цилінд-рів компресорів для стискання хлору використовують моногідрат. Для того,що запобігти утворенню вибухонебезпечних сумішей внаслідок потрап-ляння до компресора забрудненого або запиленого повітря, на повітро-приймальній трубі встановлюють спеціальний фільтр. Для стікання ста-тичної електрики корпус компресора заземлюють.

Для контролю за тиском повітря компресори обладнують маномет-рами і запобіжними клапанами. Запобіжні клапани реагують на рівеньтиску, що на 10% перевищує робочий тиск у ресивері.

Контроль за температурою здійснюють спеціальні термометри. Бі-льшість компресорів обладнують системами водного охолодження і лишекомпресори малої продуктивності (до 0,7 МПа) мають повітряне охоло-дження. При досягненні критичної точки температури води автоматиказахисту має зупинити компресорну установку.

Компресорні установки продуктивністю більше 20 м3/хв, аміачні холоди-льні установки повинні розміщуватись в окремих приміщеннях з дотриманнямпротипожежних норм. Двері та вікна компресорної повинні відкриватись назо-вні.

У процесі експлуатації компресорних установок один раз на рік про-водять їх технічну ревізію і налагодження, а один раз на два роки - техні-чне випробування (спеціальною технічною комісією).