4.5.5. Безпека при експлуатації балонів та автоклавів

магниевый скраб beletage

Причинами аварій (вибухів) балонів, призначених для транспорту-вання і зберігання стиснених, зріднених та розчинних газів під тиском,вищим 0,07 МПа, є: дефекти та неточності, допущені при їх виготовленні;перевищення тиску газу в балоні внаслідок його заповнення понад норму;нагрівання балона; падіння та удари балонів; помилкове наповнення ба-лона іншим газом та ін.

У процесі експлуатації балони підлягають періодичному опосвідчен-ню, яке включає зовнішній огляд та випробування.

Якщо при огляді на стінках балонів виявлено корозію, тріщини,вм'ятини, раковини глибиною понад 10% від номінальної товщини стін-ки, то постає питання про вибракування таких посудин.

Усі балони, окрім ацетиленових, періодично випробовують спочаткугідравлічним, а потім пневматичним способом: заповнюють їх стисненимповітрям до робочого тиску і занурюють у воду для перевірки герметич-ності.

Ацетиленові балони випробовують лише пневматичним способом задопомогою азоту під тиском 3,5 МПа із зануренням у воду на глибину неменше 1 м. Час перевірки визначається спеціальною інструкцією.

Для запобігання помилковому наповненню балонів іншими газамипередбачено розпізнавальне фарбування та маркування їх. Наприклад,балони, призначені для кисню, мають голубий колір, чорну смугу і чор-ним кольором напис «кисень» і т. д.

Окрім того, бокові штуцери вентилів балонів, що наповнюються го-рючими газами, мають ліву різьбу, а балон для кисню та негорючих газів- праву.

Наповнені балони зберігаються у вертикальному положенні у спеціа-льно обладнаних гніздах на спеціальних складах або під навісами. Забо-роняється тримати в одному приміщенні балони з киснем та горючимигазами.

Балони з газами повинні знаходитись на відстані не менше 1 м від опа-лювальних приладів і не менше ніж 5 м від джерела відкритого вогню.

Експлуатація балонів на підприємстві повинна здійснюватись відпо-відно до ДНАОП 0.00-1.07-94(Правила будови і безпечної експлуатаціїпосуди, що працює під тиском). Працівники, які обслуговують балони,повинні пройти спеціальну підготовку і мати відповідне посвідчення.

Значну небезпеку можуть становити й автоклави, які широко вико-ристовуються у наукових дослідженнях, медицині, спеціальному госпо-дарстві. Основними заходами для безпечної дії автоклавів є абсолютнасправність їх та приладів.

Перевірка манометрів на автоклавах має проводитися не рідше одно-го разу на рік, а також один раз на 6 місяців робочі манометри перевіря-ються контрольними з відповідними записом до журналу контрольнихперевірок.

4.6. Безпека при вантажно-розвантажувальних роботах