4.6.1. Класифікація вантажів за масою одного місцята небезпечністю. Правила перевезеннята складування вантажів

Механізація вантажно-розвантажувальних робіт є одним з найважли-віших завдань охорони праці. Про це свідчить аналіз виробничого трав-матизму, пов'язаний з цим видом робіт, а саме - найбільш високий рівеньвін має там, де такі роботи виконуються вручну.

Безпека при роботі транспортного агрегату значною мірою залежитьвід виду, маси та інших властивостей (характеристик) вантажів.

За масою вантажі поділяються на три категорії: І - маса одного місцядо 80 кг; ІІ - від 81 до 500 кг; ІІІ - понад 500 кг.

За ступенем небезпеки усі вантажі поділяються на 7 груп:

вантажі малонебезпечні (предмети широкого вжитку);

горючі речовини (бензин, газ тощо);

пилоподібні і гарячі вантажі (цемент, бітум, асфальт);

обпікаючі речовини (кислоти, луги і ін.);

балони із зрідженим і стисненим газом;

вантажі, небезпечні за розмірами (габаритами);

вантажі особливо небезпечні (вибухові та отруйні) речовини.

Кожна із зазначених груп вантажів вимагає особливих заходів при їх

перевезенні і складуванні. Небезпечні вантажі повинні мати визначенізнаки небезпеки.

Вантажі 1-ї групи розміщують в кузовах автомобілів у різній тарі абобез неї. Якщо вантажі вкладають вище бортів, їх закріплюють, але висотане повинна перевищувати 3,8 м. Вантажі вагою одного місця більше 80 кг(бочки, рулони, барабани) завантажують за допомогою засобів механіза-ції.

Вантажі 2-ї групи завантажують і розвантажують лише механізовано.Посудини повинні бути герметичні і розміщуватись пробками вверх, апри зливанні рідини тару заземляють.

Вантажі 3-ї групи також завантажують і розвантажують механізова-но. Їх розміщують на рівні бортів, а пилоподібні накривають брезентом.

Гарячі вантажі заборонено перевозити в автомобілях з дерев'яним кузо-вом.

Вантажі 4-ї групи переносять і розміщують у кузові 2 робітники.Категорично заборонено переносити такі вантажі на спині, плечах іпопереду себе. Бочки, барабани і ящики з їдкими речовинами необхідноперевозити спеціальним транспортом.

Вантажі 5-ї групи розміщують у металевих і дерев'яних контейнерах.Балони можна встановлювати вертикально або горизонтально. При горизон-тальному розміщенні вентилі балонів спрямовують у бік дороги і на них на-гвинчують захисні ковпаки. При безконтейнерному перевезенні на балон на-дівають гумові кільця або прокладки. Одночасно перевозити балони зкиснем і з ацетиленом (навіть порожні) не допускається.

Вантажі 6-ї групи перевозять лише в кузовах автомобілів. Якщо дов-жина вантажу перевищує кузов на 2 м, то для перевезення таких вантажіввикористовують автомобілі з причепами-розпусками або напівпричепа-ми.

Вантажі 7-ї групи навантажують у спеціальні транспортні засобипрацівники, що прийшли спеціальне навчання й інструктажі та забезпе-чені засобами індивідуального захисту.

При організації вантажно-розвантажувальних робіт значну роль при-діляють розмірам робочих майданчиків, ширині під' їзних шляхів при од-но- і двобічному русі, їх покриттю і технічному стану.

Майданчики для проведення вантажно-розвантажувальних робіт по-винні мати рівне та тверде покриття з ухилом не більше ніж 5о, а такожвідповідне освітлення. У місцях проведення вантажно-розвантажувальних робіт необхідно встановити знаки безпеки (ГОСТ12.4.026-76).

Заходи технічної безпеки передбачають також дотримання встанов-лених правил складування вантажів. Так, кошики з бутлями агресивнихречовин розміщують у складах лише в один ряд. Вантажі у стандартнійтарі, як правило, складають у штабелі. Ширина штабелю не повинна бутименшою ніж його висота. Між рядками штабелів мають бути проходишириною не менше ніж 1,25 м та проїзди, ширина яких забезпечує про-ходження транспортних засобів. Здійснюють, як правило, вантажно-розвантажувальних робіт засобами механізації. Між складськими примі-щеннями повинні бути забезпечені протипожежні розриви(САНиП2.01.02-85)