4.6.3. Безпека вантажно - підіймального обладнання

До вантажопідіймального обладнання належать вантажопідіймальніпристрої та механізми (блоки, домкрати, лебідки), вантажопідіймальнікрани (баштові, мостові, крани на гусеничному та пневматичному ходу,кран-балки, тельфери), ліфти та підіймачі.

Вантажопідіймальні механізми належать до об'єктів підвищеної не-безпеки, тому до них висуваються сурові вимоги згідно з Правилами бу-дови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів. Найбільш не-безпечними елементами вантажопідіймального обладнання є їх несучіоргани - канати, стропи, гаки, які в процесі роботи зазнають найбільшогозносу. Тому за їх станом необхідно здійснювати контроль. Надійне фік-сування каната чи ланцюга забезпечується запобіжними пристроями нагаках (запобіжними скобами), на блоках (розпірними штифтами, храпо-вим механізмом). Вони запобігають падінню вантажів. У гідравлічнихдомкратах для цього передбачено зворотний клапан.

Усі вантажопідіймальні крани й окремі пристрої реєструються в ор-ганах державного нагляду або на підприємствах. В органах державногонагляду реєструються баштові, автомобільні, козлові, гусеничні крани,крани на пневмоходу, мостові крани, якими керують із кабін. Не реєст-руються в державних органах крани мостового типу і пересувні крани ва-нтажопідйомністю до 10 т включно, якими керують з підлоги, стрілові,баштові крани вантажопідйомністю до 1 т.

Технічний огляд вантажопідіймальних машин

Вантажопідіймальні машини обов'язково повинні проходити техніч-ний огляд - повний або частковий.

Повний огляд проходять заново встановлені крани, а також вантажо-захватні пристрої, зняті з крана, не рідше одного разу на три роки.

Частковий огляд проводиться не менше одного разу на рік.

Позачерговий огляд буває тільки повним. Його проводять після мон-тажу крана на новому місці, після ремонту, але після заміни гака прово-диться лише статичне випробування.

Повний технічний огляд включає огляд, статичне і динамічне випро-бування. При статичному випробуванні вантаж повинен перевищуватина 25% номінальну вантажопідйомність крана в положенні найбільшогопрогину (по середині кран-балки). Вантаж підіймають на 2-3 м від підло-ги і утримують у такому положенні 10 хв. При цьому звертають увагу напрогин і залишкові деформації. При динамічному випробуванні перевіря-ють дію механізмів і гальм крана за допомогою вантажу, вага якого на10% вища за номінальну. Після закінчення випробувань необхідні данізаносять у паспорт, де також зазначають дату чергового випробування.

При частковому огляді випробування не проводиться. При огляді пе-ревіряють: стан крану і його механізмів (блоків, сталевих канатів, стропта їх кріплення); надійність встановлення крану, стан колії та її заземлен-ня, відповідність маси противаги та балансу величинам, вказаним у пас-порті крану; роботу електрообладнання, приладів та пристроїв безпеки,апаратів керування, сигналізації тощо.

Вантажопідіймальне устаткування не допускається до роботи у ви-падку, якщо:

закінчився термін огляду;

маються неполадки у механізмах підйому, приладах безпеки та ін.;

гаки, троси, мають недопустиму спрацьованість;

несправні контрольно-вимірювальні прилади або закінчились тер-міни їх перевірки.

У процесі експлуатації крана знімні вантажозахватні пристрої підда-ють періодичному огляду в такі строки: траверси оглядають через кожні6 місяців; стропи (за винятком тих, що рідко застосовують) - через 10днів. Результати огляду записують у відповідний журнал.

Безпека при експлуатації ліфтів

Основним нормативно-технічним документом, який регламентуєбезпечну експлуатацію ліфтів, є Правила будови і безпечної експлуатаціїліфтів (ДНАОП О.00-1.02-99). Ліфти поділяються на пасажирські, ванта-жопасажирські, вантажні.

Перед пуском у роботу ліфти всіх типів, крім вантажних малих ванта-жопідіймальністю до 160 кг включно, підлягають реєстрації в органах Держ-промгірнагляду. Періодичні технічні огляди проводяться не рідше одного ра-зу на рік і включають огляд, статичне та динамічне випробовування.

Ліфти оснащаються запобіжними та блокувальними пристроями.Двері ліфтової шахти повинні мати контакти, що унеможливлюють пусккабіни при відкритих дверях. Для утримання кабіни у шахті при пору-шенні режиму роботи ліфта (відключення електричної енергії, обрив абопослаблення канату, збільшенні швидкості руху кабіни вниз на 40% бі-льше порівняно з нормальною), вона оснащується спеціальними пристро-ями, які спрацьовують автоматично.

Відповідальність за технічний стан і безпечну експлуатацію ліфтівнаказом покладається на осіб не молодше 18 років, які закінчили спеціа-льні курси і отримали посвідчення.

4.7. Безпека на транспорті