2.1. Гарантії прав на охорону праці

магниевый скраб beletage

2.1.1. Законодавча база з охорони праці в Україні

та міжнародні нормативно-правові акти з охорони праці

Складовими охорони праці є законодавство про працю, виробничасанітарія і безпека застосування різних технічних засобів у виробничихпроцесах, включаючи пожежну і вибухову безпеку.

Основні положення з охорони праці в Україні встановлені і регламе-нтуються Конституцією України, Кодексом законів про працю, Законом«Про охорону праці», іншими законами України, а також розробленимина основі і відповідно до них нормативно-правовими актами.

Згідно з Конституцією України найвищою соціальною цінністю єлюдина, її життя, здоров'я і безпека (ст. 3). Стаття 43 гарантує право нетільки на працю, але і на безпечні умови праці, ст. 49 - право на охоронуздоров'я, медичну допомогу, страхування. У Законі «Про охорону праці»визначені основні напрямки з практичної реалізації конституційних правгромадян України. Його дія розповсюджується на всі заклади, підприємс-тва, організації незалежно від форми власності і діяльності, і на всіх гро-мадян, які працюють у цих організаціях.

Кодекс законів про працю регулює трудові відносини всіх працівни-ків, сприяючи ефективності суспільного виробництва і зростанню на ційоснові матеріального і культурного рівня життя трудящих, зміцненнютрудової дисципліни. Законодавство про працю встановлює високий рі-вень умов праці, всебічну охорону трудових прав працівників. Право напрацю реалізується укладанням трудового договору.

Закон «Основи законодавства України про охорону здоров'я» визна-чає правові, організаційні, економічні та соціальні засади охорони здоро-в'я в Україні. Закон надає гарантії соціального забезпечення працівниківпри втраті працездатності, одержанні професійних захворювань, інвалід-ності, забезпечення усіх громадян гарантованим рівнем медико-санітарної допомоги, а також затверджує здійснення державного наглядуу сфері охорони здоров'я.

Закон України «Про пожежну безпеку» визначає правові, економічніта соціальні основи забезпечення пожежної безпеки на території України.Законом встановлено, що забезпечення пожежної безпеки об'єктів покла-дається на керівників цих об'єктів. Державний пожежний нагляд за ста-ном пожежної безпеки в населених пунктах і на об'єктах, незалежно відформ власності, здійснюється державною пожежною охороною.

Закон України «Про охорону навколишнього середовища» регламен-тує відносини в галузі охорони праці, захист природних ресурсів, ефекти-вне використання їх, забезпечення екологічної безпеки, попередження іліквідації негативного впливу господарської діяльності людини на навко-лишнє середовище.

Конвенція № 155 Міжнародної організації праці (МОП) «Про безпе-ку і гігієну праці та виробниче середовище», яка набула чинності 11 сер-пня 1983 р., визначає систему організації охорони праці на національно-му та виробничому рівнях. Згідно з Конвенцією на роботодавцівпокладається обов'язок надавати робочі місця, механізми та обладнання,організовувати виробничі процеси, у відповідності з встановленими між-народними нормативами безпеки, вживати заходів щодо створення відпо-відних служб з управління та нагляду за охороною праці.

Конвенція також передбачає надання необхідної інформації органамгромадського контролю за охороною праці, проведення навчань і консу-льтацій. За вимогами документа роботодавець зобов'язаний розроблятизаходи і засоби щодо попередження виробничого травматизму та прово-дити розслідування й облік нещасних випадків і професійних захворю-вань.

МОП, одна з найдавніших міжнародних організацій, створена у1919 р. Вона є основним міжнародним координуючим органом у галузіохорони праці. Україна є членом МОП з 1954 р. Значну кількість докуме-нтів, прийнятих МОП, ратифіковано в Україні. Серед них - найважливішінормативні акти, що стосуються основоположних прав людини в процесіпраці. У МОП діє система контролю за виконанням у країнах-членах ви-мог конвенцій і рекомендацій. В Україні реалізується проект МОП "Мо-білізація підприємств і працівників на запобігання зловживанню шкідли-вими речовинами".

У рамках програми TACIS з метою співробітництва в галузі охоронипраці України з Європейським Союзом створено "Проект сприяння у за-безпеченні охорони праці в Україні (з метою підвищення рівня ефектив-ності)", яким передбачається удосконалення нормативної бази, заснуван-ня Інформаційного центру з агітації та пропаганди і відпрацюваннямеханізму економічних розрахунків на підприємстві, спрямованих настворення безпечних і здорових умов праці для працюючих, тощо.

Україна є членом Міжнародної агенції з атомної енергетики(МАГАТЕ), Міжнародної Організації Охорони Здоров'я (МООЗ) та ін-ших спеціалізованих установ Організації Об'єднаних Націй і виконуєсхвалені ними нормативні акти та рекомендації стосовно охорони здо-ров'я та життя працюючих.