5.10.5. Первинні засоби пожежегасіння

Первинні засоби пожежогасіння призначені для ліквідації невеликихосередків пожежи, а також для гасіння пожеж у початковій стадії їх розвиткусилами персоналу об' єктів до прибуття штатних підрозділів пожежної охо-рони.

Використовують такі види первинні засоби пожежогасіння:

пожежний інвентар (покривала з негорючого теплоізоляційного полотна,грубововняні тканини або повсті, ящики з піском, бочки з водою, пожежнівідра, совкові лопати );

пожежний інструмент ( гаки, ломи, сокири тощо);

вогнегасники;

Первинні засоби пожежогасіння можуть розміщуватися на пожежнихщитах (стендах), які встановлюються на території об'єкта з розрахунку одинщит (стенд) на площу до 5000 м . Порядковий номер пожежного щита вказу-ється після літерного індексу "ПЩ"

Пожежні щити (стенди) повинні забезпечувати захист первинних за-собів пожежогасіння, зручність використання їх.

Ящики для піску повинні мати міскість 0,5; 1,0 або 3 м та бути уком-плектовані совковою лопатою.

Бочки з водою встановлюють у разі відсутності протипожежного во-допроводу.

Покривала з негорючих матеріалів повинні бути розміром не меншеяк 1 на 1 м. У місцях застосування та зберігання легко займистих речовин тагорючих речовин розміри покривал можуть бути збільшені до величин: 2 х1,5м , 2 х 2м. Покривала слід застосовувати для гасіння пожеж класів А, В(Е).

Пожежний інвентар має бути пофарбований в червоний та білийкольори, а пожежний інструмент - в чорний.

Успіх швидкої локалізації пожежі на її початку залежить від вогне-гасних засобів, вміння користуватися ними.

Основними вогнегасними речовинами та сполуками, що застосову-ються для гасіння пожеж й окремих вогнищ, є вода, водяна пара, хімічнапіна, повітряно-механічна піна, водні розчини солей, інертні й негорючігази, галоїдно-вуглеводневі сполуки, сухі негорючі порошки та пісок.

Вода - найбільш поширена і дешева вогнегасна речовина. Вогнега-сні властиво