5.11. Вогнестійкість будівель, споруд та шляхи її підвищення

магниевый скраб beletage

Система пожежного захисту включає вогнестійкість конструкцій, їхздатність зберігати несучу й охоронну функції. Показником вогнестій-кості будівельних конструкцій є межа вогнестійкості - час (у годинах,хвилинах) від початку випробування (пожежі) конструкцій до появи од-нієї з таких ознак:

а)         поява тріщин;

б)         зростання температури на протилежній стороні конструкцій всередньому до 140 °С;

в)         втрата несучої здатності.

Межа вогнестійкості будівельних конструкцій визначається дослі-дженням у спеціальних печах за відповідною методикою згідно зДСТУБ В.1.1-4-98 «Будівельні конструкції. Методи випробувань на во-гнестійкість».

Вогнестійкість конструкцій залежить від їх товщини та фізико-хімічних властивостей матеріалів, з яких вони виготовлені. Наприклад,межа вогнестійкості стін з червоної цегли товщиною 38 см становитьблизько 11 годин, а з натурального каменя тієї ж товщини - 7 годин.

Підвищення вогнестійкості будівельних конструкцій можна досягти:

обмазуванням і штукатуренням конструкцій (дерево, метал, залі-зобетон, пластмаса). Товщина штукатурки 20-25 мм;

облицюванням конструкцій плитами і цеглою. При облицюванніколон гіпсовими плитами товщиною 60-80 мм їх вогнестійкість зростаєдо 3,3-4,8 годин, а при використанні звичайної цегли товщиною 60 мм -до 2-х годин;

теплоізоляційним екрануванням - підвісні стелі з негорючих абоважкозаймистих матеріалів є надійним екраном для металевих несучихконструкцій. Екрани можуть бути переносними і стаціонарними, а законструктивним рішенням - тепловідвідними і поглинаючими промене-ву енергію. Водяні екрани застосовуються дуже часто як і водяні завіси,що створюються дренчерними установками;

охолодженням металевих конструкцій водою як ззовні, так і зсе-редини конструкції;

обробкою горючих матеріалів антипіренами, спеціальними вог-незахистними покриттями.

Оскільки будівлі і споруди - це сукупність конструкцій та елемен-тів з різними ступенями і рівнями вогнестійкості, мінімальна межа їхвогнестійкості визначається вогнестійкістю основних будівельних конс-трукцій.

Усі приміщення за вогнестійкістю класифікуються за 5 ступенями.

До першого ступеня вогнестійкості належать будівлі, які маютьмежу вогнестійкості 2,5 години і більше. До другого і третього ступе-нів - будівлі, що мають мінімальний час вогнестійкості 2 години. Будів-лі четвертого ступеня вогнестійкості побудовані із важкозгоряючихматеріалів і мають мінімальний час вогнестійкості 0,5 години, а будівліп' ятого ступеня вогнестійкості побудовані із легкозгоряючих матеріалів(дерево та ін.).

Для зменшення межі поширення вогню у приміщеннях при проек-туванні та побудові промислових підприємств передбачається поділ бу-дівлі протипожежними стінами, перегородками, перекриттями на відсі-ки, секції та влаштування протипожежних перешкод для обмеженняпоширення вогню по поверхнях конструкцій, розлитій рідині та іншихгорючих матеріалах.

Протипожежні стіни повинні опиратись на власні фундаменти, зво-дитись на всю висоту будівлі і розділяти будівлю по всій висоті та ши-рині. Як правило, вони вищі за покрівлю на 30-60 см, якщо елементипокриття виконані з горючих або важкогорючих матеріалів, або не піді-ймаються над покрівлею, якщо всі елементи покриття виконані з него-рючих матеріалів.

Отвори у протипожежних стінах, перегородках повинні бути обла-днанні захисними пристроями (вогнестійкі двері, засуви тощо), що будеперешкодою для поширення вогню та диму.

Продукти горіння та дим при пожежі становлять велику небезпеку.Для їх видалення передбачають димові люки та шахти, які забезпечуютьспрямоване видалення цих речовин, не допускають задимлення суміжнихприміщень і зменшують концентрацію диму в нижній зоні приміщення.

Відкриття димових люків створює більш надійні умови для евакуа-ції людей з приміщення, яке горить, полегшує роботу пожежних підроз-ділів з гасіння пожежі.

Для видалення диму з підвального приміщення у разі пожежі нор-ми передбачають влаштування вікон розміром 0,9x1,2 м на кожні 1000м2 площі підвального приміщення.

У приміщеннях, де існує ймовірність вибуху, встановлюють легко-скидні конструкції, які руйнуються при вибуху і, таким чином, змен-шують тиск всередині будівлі і зберігають несучі та огороджувальніконструкції.

Легкоскидні конструкції можуть бути настінними та покрівельни-ми. Останні використовуються лише тоді, коли у приміщенні відсутнівіконні отвори або настінні панелі є дуже легкими, а їх площа - недо-статньою.

Пожежна безпека ґрунтується також на дотриманні відповідноїпротипожежної відстані між будівлями та спорудами (протипожежнірозриви). Ці відстані залежать від ступеня вогнестійкості будівель і спо-руд, а також від їх категорії за вибухопожежною небезпекою (СНиП ІІ-89-80; ДНБ Б.2.4-3-95). Протипожежні відстані між будівлями і спору-дами мають виключати загоряння сусідніх будівель і споруд протягомчасу, який необхідний для приведення в дію засобів пожежегасіння. Цівідстані нормуються для будівель і споруд 1-5-го рівнів вогнестійкості,вибухонебезпечних (А, Б) та пожежонебезпечних (В) категорій вироб-ництв і не нормуються для виробництва категорій Г і Д.

Відстань між будівлями і спорудами 1-2-го рівнів вогнестійкості, вяких розташоване виробництво категорій А, Б, В, становить 9 м, принаявності стаціонарних автоматичних систем пожежегасіння - 6 м; міжбудівлями і спорудами 3-го рівня вогнестійкості - 12 м; між будівлями іспорудами 4-5-го рівнів вогнестійкості - 18 м.

Залежно від ступеня вогнестійкості житлових і громадських буді-вель віддаль від них має становити: для складу кам'яного вугілля - 6-15м; дров і лісоматеріалів - 12-30 м; легкозаймистих рідин - 18-36 м; го-рючих рідин - 18-36 м; відкритих майданчиків для зберігання сільсько-господарської техніки - 15-20 м.

До усіх будівель і споруд по всій їх довжині мають бути влаштова-ні під' їзди для пожежних автомобілів: з одного боку - якщо ширина бу-динку до 18 м; з двох боків - якщо ширина будинку понад 18 м.

Внутрішньогосподарські дороги, в' їзди і під' їзди взимку необхідноочищувати від снігу і постійно утримувати у належному стані.