5.12. Евакуація людей з приміщень при пожежах

магниевый скраб beletage

Евакуація - це одночасне переміщення значної кількості людей водному напрямку під час виникнення пожежі у приміщенні, а також приаваріях. Від правильної організації евакуації і стану комунікацій примі-щень залежить збереження життя людей.

Показником ефективності евакуації є час, протягом якого людиможуть у разі необхідності залишити окремі приміщення і будівлі чиспоруди взагалі. Безпека евакуації досягається тоді, коли час евакуаціїне перевищує часу настання критичної фази розвитку пожежі (критич-них температур, концентрацій кисню, диму та ін.).

Шляхи евакуації (проходи, коридори) повинні мати рівні вертика-льні огороджувальні конструкції без будь-яких виступів, що звужуютьвиходи по ширині; природне освітлення або штучне, що працює відзвичайної електромережі або від аварійної. Мінімальна ширина проходумає становити не менше 1 м, а висота - 2 м. Двері на шляхах евакуаціїповинні відчинятися, як правило, у напрямку виходу з будівлі.

Евакуаційних виходів з приміщення або споруди має бути, як пра-вило, не менше двох. Допускається наявність одного виходу з примі-щень, якщо відстань від найбільш віддаленого робочого місця до цьоговиходу не перевищує 25 м, а кількість працюючих - не більше 5 осіб уприміщеннях з виробництвами категорій А, Б; 25 осіб - у приміщенняхз виробництвом категорії В; 50 осіб - у приміщеннях з виробництвамикатегорій Г та Д.

Не допускається влаштовувати евакуаційні виходи через примі-щення категорій А і Б, а також через виробничі приміщення в будівляхпідвищених ступенів вогнестійкості.

На видних місцях приміщень (у коридорах та проходах, біля вихо-дів з приміщень на стіні) має знаходитись чіткий, зрозумілий план ева-куації.

Евакуаційні виходи повинні бути: з приміщень, розташованих упідвальних і цокольних поверхах, через сходову площадку за умови від-сутності на шляху евакуації складів горючих матеріалів; з приміщеньпершого поверху - безпосередньо через коридор, вестибюль до сходовоїклітки; з приміщень будь-якого поверху, крім першого, - до коридору,що веде до сходової клітки.

Для забезпечення ефективної евакуації людей при пожежі необхід-но своєчасно проводити інструктажі й мати інструкції щодо дій у разіевакуації, проводити тренування з евакуації людей з будинку і примі-щень не рідше двох разів на рік.

За нормами, необхідний час евакуації з будинку складає: для кате-горій пожежонебезпечності виробництва А, Б, Е - 0,5-1,75 хв.; категоріїВ - 1,75-3 хв.; категорії Г і Д - не нормується.