5.14. Обов'язки підприємств, установ, організацій,громадян щодо забезпечення пожежної безпеки

магниевый скраб beletage

Згідно зі ст. 5 Закону України «Про пожежну безпеку» власникипідприємств, установ та організацій або уповноважені ними органи (да-лі - власники), а також орендарі зобов'язані:

розробляти комплексні заходи щодо забезпечення пожежної без-пеки, впроваджувати досягнення науки і техніки, позитивний досвід упрактику протипожежного захисту;

відповідно до нормативних актів з пожежної безпеки розроблятиі затверджувати положення, інструкції, інші нормативні акти, що діютьу межах підприємства, установи та організації, здійснювати постійнийконтроль за їх додержанням;

забезпечувати додержання протипожежних вимог стандартів,норм, правил, а також виконання вимог приписів і постанов органів

державного пожежного нагляду;

організовувати навчання працівників правил пожежної безпекита пропаганду заходів щодо їх забезпечення;

у разі відсутності в нормативних актах вимог, необхідних для за-безпечення пожежної безпеки, вживати відповідних заходів, погоджую-чи їх з органами державного пожежного нагляду;

утримувати у справному стані засоби протипожежного захисту ізв'язку, пожежну техніку, обладнання та інвентар, не допускати їх ви-користання не за призначенням;

створювати у разі потреби відповідно до встановленого порядкупідрозділи пожежної охорони та необхідну для їх функціонування мате-ріально-технічну базу;

подавати на вимогу державної пожежної охорони відомості тадокументи про стан пожежної безпеки об'єктів і продукції, що ними ви-робляється;

здійснювати заходи щодо впровадження автоматичних засобіввиявлення та гасіння пожеж і використання для цієї мети виробничої ав-томатики;

своєчасно інформувати органи пожежної охорони про несправ-ність пожежної техніки, систем протипожежного захисту, водопоста-чання, а також про закриття доріг і проїздів на своїй території;

проводити службове розслідування випадків пожеж.

Чинне законодавство передбачає конкретні обов'язки підприємств,установ та організацій з надання допомоги пожежній охороні в процесігасіння пожежі. Так, згідно зі ст. 34 Закону України «Про пожежну без-пеку» для участі у гасінні пожежі місцеві органи державної виконавчоївлади, підприємства, установи та організації на вимогу керівника гасін-ня пожежі зобов'язані надавати безкоштовно в його розпорядження во-гнегасні речовини, техніку, паливно-мастильні матеріали, людські ре-сурси, обладнання, засоби зв'язку тощо, а під час пожежі, що триває по-над три години, - харчування, приміщення для відпочинку і реабілітаціїособового складу та осіб, залучених до гасіння пожежі.

Згідно зі ст. 6 Закону України «Про пожежну безпеку» громадяниУкраїни, іноземні громадяни та особи без громадянства, які перебува-ють на території України, зобов'язані:

виконувати правила пожежної безпеки: забезпечувати будівлі,які їм належать на праві особистої власності, первинними засобами га-сіння пожеж і протипожежним інвентарем, виховувати у дітей обереж-ність у поводженні з вогнем;

повідомляти пожежну охорону про виникнення пожежі та вжи-вати заходів до її ліквідації, рятування людей і майна.

Ця стаття Закону є юридичною підставою для будь-якого керівни-ка, щоб вимагати від своїх підлеглих, відвідувачів виконувати правилапожежної безпеки.