5.14. Забезпечення пожежної безпекипідприємств з наявністю піротехнічних виробів

магниевый скраб beletage

Порядок обігу побутових піротехнічних виробів в Україні регулю-ється Тимчасовими правилами, затвердженими наказом МВС за № 1649від 23.12.2003 р.

5.14.1. Загальне уявлення про піротехнічні вироби

та їх небезпечні чинники. Види піротехнічних виробів

Піротехнічний виріб - пристрій, який призначено для створеннянеобхідного ефекту (світлового, іскрового, димового, звукового, змішу-ваного) за допомогою горіння (вибуху) піротехнічного складу.

Піротехнічні вироби, як правило, призначаються для проведеннярозважальних заходів (феєрверків). Їх використання з дотриманням ви-мог інструкції із застосування, яка додається до піротехнічного виробуабо наноситься на його споживчому пакуванні, забезпечує за межаминебезпечних зон безпеку здоров'я та життя людей. У разі виконання не-обхідних умов безпеки їх вільно продають населенню, поводження зними не потребує спеціальних знань та навичок, вони не призводять допошкодження майна і забруднення навколишнього середовища. Піроте-хнічні засоби належать до першого класу небезпечних вантажів згідно зГОСТ 19433-88.

Небезпечним чинником піротехнічного виробу є специфічнийефект, що його утворює піротехнічний виріб або піротехнічний елемент,і який за певних умов здатний загрожувати здоров'ю людей та завдава-ти шкоди майну і навколишньому середовищу.

Окрім піротехнічних виробів побутового призначення є піротехні-чні вироби технічного та спеціального призначення. Ці вироби, корис-тування якими потребує спеціальних знань та навичок, відповідної атес-тації виконавців і забезпечення відповідних умов технічного оснащення,також належать до першого класу небезпечних вантажів згідно зГОСТ 19433-88.

Піротехнічні вироби поділяються на дві групи сумісності: "G" та "S".

Група сумісності "G" - це піротехнічні вироби, які містять яквибухові, так й освітлювальні, запалювальні, сльозоточиві або димо-утворювальні речовини, за винятком виробів, що активуються водою,та виробів, що містять білий фосфор, фосфіди, легкозаймисті рідинита гелі, і класифікуються за класами небезпечності як 1.1 G, 1.2 G, 1.3G та 1.4 G.

Група сумісності "S" - це речовини або вироби, упаковані абосконструйовані таким чином, щоб у разі випадкового спрацюваннябудь-який небезпечний прояв обмежувався самим їх пакуванням.Якщо ж тара порушена полум'ям, то ефект вибуху має бути обмеже-ний, щоб не заважити проведенню аварійних заходів або гасіннюпожежі в безпосередній близькості до пакування. Такі вироби класи-фікуються за класами небезпечності як 1.4 S (вироби, що являютьсобою незначну небезпеку вибуху під час транспортування тільки увипадку запалення або ініціювання). Дія вибуху обмежується паку-ванням.

До піротехнічних виробів спеціального призначення, які викорис-товуються працівниками ОВС, належать світлозвукова граната «Зоря»та світлозвуковий пристрій «Полум'я». Ці вироби здатні викликатиосліплення та оглушення злочинця. Параметри основних даних світло-звукової гранати «Зоря» та світлозвукового пристрою «Полум'я» наве-дені в табл. 18.

Таблиця 18

 

Світлозвукова

Світлозвуковий

Параметри

граната«Зоря»

пристрій«Полум'я»

Сила світла, кд

3x107

6x107

Безпечна відстань для людини при за-

 

 

стосуванні засобів освітлення на від-

2,8

10

критому просторі, м

 

 

Безпечна відстань для людини при засто-

3,9

14,2

суванні засобів освітлення у приміщенні, м

Рівень шуму на відстані 15 м, дБ

170

170