5.14.2. Виробництво, транспортування, зберіганнята використання піротехнічних виробів.

магниевый скраб beletage

Виробництво побутових піротехнічних виробів здійснюється на основірозробленої нормативної документації, яка повинна відповідати вимогамДСТУ 4105-2002, ДСТУ 1.3-93 та ГОСТ 2.102-68, а також за наявності до-зволу на початок роботи, виданого органом Держпромгірнагляду та орга-ном Державного пожежного нагляду України. Усі працівники, безпосеред-ньо пов'язані з виробництвом побутових піротехнічних виробів, повиннідопускатися до робіт тільки після проходження спеціального навчання, ін-структажу та перевірки знань з питань пожежної безпеки.

Усі роботи з виробництва побутових піротехнічних виробів маютьпроводитись на атестованому та справному обладнанні і відповідати вимо-гам інструкції на безпечне проведення відповідних видів робіт, а самі виро-би підлягають обов'язковій сертифікації на відповідність до вимог безпекиДСТУ. Це ж стосується і побутових піротехнічних виробів, ввезених на те-риторію України для реалізації в торговельній мережі населенню.

Побутові піротехнічні вироби, які не пройшли сертифікаційні ви-пробування, для використання на території України заборонено.

Перевезення побутових піротехнічних виробів територією Українимає здійснюватись відповідно до вимог Закону України «Про переве-зення небезпечних вантажів», Правил перевезення небезпечних ванта-жів згідно з вимогами Європейської угоди про міжнародне дорожнє пе-ревезення небезпечних вантажів (ДОПНВ) та Правил дорожнього руху.

Характеристика піротехнічних виробівспеціального призначення типу «Зоря» та «Полум'я»

Приватні особи мають право перевозити побутові піротехнічні ви-роби на технічно справному автотранспорті, якщо ці вироби упакованідля роздрібної торгівлі та призначені для їх особистого використання впобуті, на дозвіллі або у спорті, у кількості до 50 кг виробів класу 1.4 G

та виробів класу 1.4 S.

Під час проведення робіт з вантажами, які містять побутові піротехнічнівироби, забороняється використання відкритого вогню, а також паління.

Місця навантаження і розвантаження пакувань з побутовими піро-технічними виробами мають бути обладнані спеціальними пристосу-ваннями, що забезпечують безпечні умови роботи, первинними засоба-ми пожежегасіння (два і більше порошкових вогнегасників з масою за-ряду не менше 5 кг), стаціонарним або тимчасовим освітленням. До мі-сця розвантаження або навантаження допускається лише одна машина,її під'їзд до будинку сховища здійснюється на відстані не ближче 5 м.

При розміщенні побутових піротехнічних виробів на складах необ-хідно враховувати їх сумісність відповідно до вимог пожежної безпекита безпеки при вибухових роботах.

Максимальна місткість складів для зберігання піротехнічних виро-бів має становити:

склади постійного зберігання - не більше 200 т;

склади тимчасового зберігання - не більше 100 т;

видаткові склади - не більше 2 т.

У складах постійного та тимчасового зберігання незалежно відплощі, а також у видаткових складах площею понад 50 м2 слід влашто-вувати автоматичні установки пожежегасіння.

Будинки складів мають бути одноповерховими, не мати горищних,цокольних чи підвальних поверхів, відповідати вимогам ДБН.В. 1.1-7-2002 до будинків І або ІІ ступеня вогнестійкості, розділятися на пожеж-ні відсіки площею не більше 500 м2.

Електричне освітлення складів з піротехнічними виробами слід здійс-нювати через віконні прорізи від світильників, установлених ззовні будин-ку, а самі будівлі мають бути забезпечені блискавкозахистом за першою ка-тегорією, в них заборонено палити і користуватись відкритим вогнем.

Використання відкритого вогню та паління на території складівзберігання піротехнічних виробів забороняється.

Використання побутових піротехнічних виробів для демонстрації феє-рверків професійними піротехніками має проводитись відповідно до вимогнормативних актів України, які регулюють професійне використання цихвиробів. Для уникнення небезпеки травмування людей забороняється за-стосування споживачем побутових піротехнічних виробів у забороненийрішеннями місцевого самоврядування час, за винятком святкування Новогороку в ніч з 31 грудня на 1 січня, а також проведення масових заходів.

Державний контроль за діяльністю, пов'язаною з обігом піротехнічнихвиробів, проводять відповідні служби МВС України, МНС України та ін-ших центральних органів виконавчої влади у межах своєї компетенції.

Питання до розділу «Пожежна безпека»

Поняття про пожежу. Основні причини пожеж.

Негативні наслідки пожеж.

Обставини, які сприяють виникненню та розповсюдженню по-жеж.

Горіння та його характеристика.

Різновиди горіння.

Здатність речовин і матеріалів до загорання.

Нижня та верхня концентраційні межі поширення полум я.

Гомогенне та гетерогенне горіння.

Ламінарне та турбулентне горіння.

Стадії розвитку пожежі.

Небезпечні та шкідливі фактори пожежі.

Поділ речовин за горючістю. Їх характеристика.

Поділ речовин за здатністю до самозаймання.

Категорії виробництв за вибухопожежною характеристикою.

Пожежовибухонебезпечні зони.

Пожежна безпека і пожежна профілактика.

Система попередження пожеж.

Установки автоматичної пожежної сигналізації та їх характери-стика.

Протипожежний захист.

Засоби пожежегасіння.

Вогнегасники.

Вогнестійкість будівель, споруд та шляхи її підвищення.

Евакуація людей з приміщень.

Забезпечення пожежної безпеки підприємств з наявністю піро-технічних виробів.

Піротехнічні вироби спеціального призначення, їх характерис-тика та правила безпеки при їх використанні.

Вимоги до піротехнічних виробів, їх транспортування, складу-вання та зберігання.

РОЗДІЛ 6ВИБУХОБЕЗПЕКА