6.2. Характеристика та види вибухів

магниевый скраб beletage

Вибух - процес надзвичайно швидкого горіння, що супроводжу-ється миттєвим наростанням температури і тиску та має велику руйнів-ну силу; це надзвичайно швидка хімічна реакція, що супроводжуєтьсявиділенням енергії та утворенням стиснених газів, здатних виконуватимеханічну роботу.

До моменту вибуху будь-якої речовини або вибухового пристроюенергія перебуває у прихованій, потенційній формі. Внаслідок горінняабо накопичення енергії екзогенного походження зростає температурасередовища, але це ще не означає, що вибух відбудеться. Здійсненнявибуху пов'язане з перетворенням теплової енергії у механічну, тобто зпоявою механічних сил, здатних діяти на середовище та окремі тіла, щооточують джерело вибуху. Процес виділення чи передачі енергії поши-рюється у вибуховому просторі зі швидкістю, що значно перевищуєшвидкість розширення вибухових газів, парів води та інших рідких ре-човин. Якщо вибухають будь-які вибухові речовини за впливу стиму-люючого фактору, наприклад детонатора, то відбувається їх перетво-рення в розпечені вибухові гази, що утворюють зону високого тиску.Цей надзвичайно швидко наростаючий тиск діє на навколишнє середо-вище з такою силою, що це середовище починає стискатися і переміща-тися. Виникає вибухова хвиля, яка швидко розповсюджується в просто-рі з великою руйнівною силою. Для більшості газів температура вибухуколивається в межах 1200-1700°С, а тиск може досягати 2 МПа (атмос-ферний тиск складає 101,3 КПа).

За хімічною природою вибух і пожежа, як правило, є однаковими.Але якщо у процесі пожежі людина може захищати своє життя, то привибуху блискавичність цього процесу зводить можливість захисту домінімуму. Вибух є наслідком горіння, проте є вибухи, позбавлені фазигоріння.

Розрізняють такі види вибухів:

об'ємний вибух - виникає за наявності окислювача вибухонебез-печної концентрації пальних газів чи випарів легкозаймистих речовин увсьому об'ємі, що займають газ (випари) і джерела запалювання. Можевідбутися у разі витоку газу у замкнутому просторі, на відкритій місце-вості у безвітряну погоду в балках, при тривалих випарах легкозаймис-тих речовин. Це вибух без фази горіння;

детонаційний вибух - виникає за принципом детонації і харак-теризується переміщення фронту полум'я та ударної хвилі зі швидкістю2000-3000 м/с і більше. Детонація - миттєвий вибух речовини, викли-каний вибухом іншої речовини або струсом, ударом;

вибух у замкнутому просторі - вибух, що відбувається всере-дині герметичної ємності з піковим тиском у сотні КПа. Ці вибухи мо-жуть мати місце тільки на: установках, що працюють під тиском (бало-ни і цистерни зі стиснутим і зрідненим газом, газгольдери, компресорніустановки, повітроводи та аспираційні системи, газове устаткування,парові та водогрійні котли);

вибух киплячих речовин, що виділяють пару - це комбінація по-жежі і вибуху при інтенсивному зростанні температури протягом корот-кого проміжного часу. Як правило, виникає у середині ємності з горю-чими речовинами під впливом екзогенного тепла.