6.3. Вибухові речовини та їх здатністьдо бризантності й фугасності

магниевый скраб beletage

Вибухові речовини мають властивості вибухання під впливом уда-рів, струсів, відкритого вогню. Вони використовуються у цивільномувиробництві (геологорозвідувальні роботи, розробка природних копа-лин відкритим шляхом, меліоративні роботи, будівництво доріг тощо), увійськовій справі, в діяльності органів внутрішніх справ. На жаль, ці жречовини використовують у злочинній, особливо широко - у терорис-тичній, діяльності.

До вибухобезпечних речовин належать: нітротолуол, динітротолу-ол, тринітротолуол, динітробензол, нітрогліцерин, тринітроцелулоза,гексоген, тетразен, тетрил, гримуча ртуть, гримуче срібло й інші. Вибу-хонебезпечні речовини мають певний колір, фізичні та хімічні власти-вості, а також здатність до бризантності, фугасності.

Бризантність - це здатність вибуху дробити середовище, щооточує заряд. Ця дія виявляється на відстані, яка приблизно дорівнюєдвом радіусам заряду. Під час вибуху максимальний імпульс спостері-гається в епіцентрі; він внаслідок перепаду тиску великої амплітудидробить елементи середовища, що перебувають поблизу.

Фугасність - це здатність вибуху переміщувати елементи середо-вища.

Вибух на відкритій поверхні має мінімальну фугасність, він не зда-тний виконувати задану роботу, оскільки вибухова хвиля, що виникає,швидко гасне. Якщо ж вибух відбувається в замкнутому просторі, на-приклад, у бомбосховищі, фугасність буде значною, вибухова хвиляпроявить велику руйнівну дію.

Простір, у якому знаходиться чи може знаходиться вибухонебезпе-чна суміш, називається вибухонебезпечною зоною.

Найбільш розповсюдженою вибуховою речовиною є тротил (трині-тротолуол). У зв'язку з його частим використанням силу вибуху різнихвибухонебезпечних речовин порівнюють із силою вибуху тротилу (тро-тиловий еквівалент).

Тротиловий (тринітротолуолевий) еквівалент - кількість вибухо-вої речовини, яка за силою вибуху дорівнює вибуху 1 кг тротилу. На-приклад, тротиловий еквівалент пластиду становить 0,3 кг.

Тротил - білі кристали, які жовтіють на світлі. Порошкоподібнийта пресований тротил має високу чутливість до детонації; до ударів татертя не чутливий. Тривале перебування у воді, землі, корпусах боєпри-пасів не змінює його вибухових властивостей. При підпалюванні горитькіптявим полум'ям без вибуху. Детонація та вибух можливі при горіннівеликої кількості тротилу. Мінімальна вага здатного детонувати заряду

не менше 50 г.

Гексоген - білі токсичні кристали без запаху і смаку, погано роз-чинні у спирті, ефірі, воді, добре - в ацетоні. Гексоген чутливий до де-тонації, його чутливість до тертя та нагрівання невелика, при підпалю-ванні горить яскравим полум'ям.

Тринітрогліцерін - жовта масляниста рідина, розводиться водою,вибухає від удару, поштовху, перепаду температури.

Тринітрофенол (пікринова кислота, інакше лідит, мелініт, шимоза)

яскраво-жовті кристали, нерозчинні у воді. Тринітрофенол не чутли-вий до нагрівання та тертя, при підпалюванні горить яскравим кіптявимполум'ям, відрізняється бризантністю. Взаємодія тринітрофенолу з ме-талами є неприпустимою, оскільки при цьому утворюються вибухоне-безпечні і високочутливі сполуки-пікрати.

Гримуча ртуть - кристалічний порошок світло-сірого кольору, со-лодкого металевого смаку, токсичний, погано розчинний у воді, але до-бре - у водних розчинах аміаку. Гримуча ртуть детонує при ударі. Кон-центрована сірчана кислота викликає вибух гримучої ртуті.

Гримуче срібло - довгі кристали, токсичні, мають високу чутли-вість до удару. Взаємодія його з металами, сірчаною кислотою є дуженебезпечною, оскільки призводить до вибуху. Детонує без оболонки.

Гексаметилентрипероксиддіамін (ГМТД) - білі ромбічні кристали,погано розчинні у воді, спирті, ацетоні. Летючі при зберіганні на від-критому повітрі, не гігроскопічні, викликають подразнення верхніх ди-хальних шляхів. ГМТД чутливий до нагрівання і тертя, чутливість доудару й нього дещо нижча, ніж у гримучої ртуті. Якщо його підпалитина відкритому повітрі, він згорає миттєво, але якщо його легко запресу-вати в паперову трубку, різко зростає його чутливість до детонації. Від-різняється високими бризантними властивостями.

Тринітроцелулоза (піроксилін) має вигляд бавовняної вати з пи-лоподібними волокнами. Піроксилін не розчинний у воді, спирті, алерозчинний в ацетоні. Легко займається, утворюючи яскравий сильнийспалах високої температури. Використовується для виготовлення без-димного пороху та інших вибухових речовин, целулоїду, нітроцелулоз-них пластифікаторів.

Розпізнати вибухові речовини за їх фізико-хімічними властивостя-ми дуже важко, тим більше що вони можуть змішуватися з іншимипрактично безпечними речовинами (цукром, добривами), добре прихо-вуватися, зберігатися у вигляді двох речовин і бути при цьому безпеч-ними, а при з'єднані - вибухати. Найкращій спосіб визначення вибухо-вої речовини - використання спеціально натренованих собак.

До вибуху здатні й деякі інші речовини, наприклад водень у сумішіз киснем або повітрям утворює здатну детонувати систему.