6.4. Небезпечні фактори вибуху та захист від них

магниевый скраб beletage

Вибух поєднує в собі комплекс небезпечних факторів, які можутьпризвести до смерті й каліцтва незахищених і ненавчених людей, дозначних матеріальних збитків та забруднення навколишнього середо-вища. До небезпечних факторів вибуху належать:

ударна хвиля;

яскраве світло;

теплове випромінювання;

осколки і фрагменти будівель, ґрунту.

Ступінь руйнування комунально-енергетичних і технологічнихприміщень та споруд ударною хвилею вибуху

Ударна хвиля в обмеженому просторі становить велику небезпеку.При її впливі важливим фактором є площа поверхні тіла людини. Міні-мальним такий вплив буде, якщо людина лежить уздовж напрямку діїударної хвилі. Зі збільшенням відстані від епіцентру вибуху сила удар-ної хвилі зменшується. Небезпека ударної хвилі залежить від характерубудівель, надлишку її тиску. Ступінь руйнування комунально-енергетичних і технологічних мереж ударною хвилею вибуху наведенийу табл. 19.

Таблиця 19

 

Надлишковий тиск ударної хвилі,

 

 

 

КПа

 

 

Приміщення і споруди

1000..

200..

100..

50..

30..

20..

 

200

100

50

30

20

10

1

2

3

4

5

6

7

Житлові, виробничі конструкції

а

б

в

г

д

 

Промислові конструкції з метале-вим або залізобетонним каркасом

 

 

а

б

в

в, г

Малоповерхові муровані дома

 

 

а

б

в

г, д

Багатоповерхові дома з кам'яними

 

 

 

а

б, в

г, д

стінами

 

 

 

 

 

 

Дерев'яні дома

 

 

 

 

а

а, б

Споруди і мережі комунального го-

 

 

 

а, б

в

г

сподарства і зв'язку, електростанції

 

 

 

 

 

 

Підземні резервуари

 

а, б

в

г

д

 

Сталеві водопроводи і трубопрово-

 

 

 

 

 

 

ди діаметром до 500 мм

 

в, д

 

 

 

 

Наземні трубопроводи

 

а, б

б, в

в, г

г

д

Насосне устаткування свердловин

 

а

б, в

г

д

 

Повітряні лінії електропередач

 

а

б

в

г

г, д

Повітряні лінії зв'язку

 

 

а, б

б

в

г, д

Антенні обладнання

 

 

а

б

в, г

 

Металеві мости довжиною 45 м

а,

б, в

г

 

 

 

Залізничні колії

а, в

г

д

 

 

 

Метрополітен

а, б

в

д

 

 

 

Металообробні станки

 

а

в

г

д

 

Вантажні автомобілі

 

 

а

б

в, г

г, д

Умовні позначення: а - повне руйнування, б - значне руйнування, в- середнє руйнування, г - слабке руйнування, д - пошкодження.

Велика руйнівна сила вибуху призводить до смерті людей, які пе-ребувають в епіцентрі вибуху та у небезпечній зоні. Від ударної хвилілюди при падінні отримують травми, а від надмірної сили шуму - по-рушення функції слухового аналізатора, струс головного мозку.

Яскраве світло і теплове випромінювання внаслідок вибуху не ста-новлять смертельної загрози для людини, але можуть призвести довтрати зору, опіків обличчя, інших частин тіла.

Газоподібні продукти вибуху становлять небезпеку в обмеженомупросторі, коли їх концентрація перевищує гранично допустимі норми.До газоподібних продуктів вибуху можуть входити: чадний газ, оксидиазоту, ціаністий водень й ін.

Заходи захисту від вибуху поділяють на:

захист від ударної хвилі;

захист від теплового випромінювання і яскравого світла;

захист від газоподібних продуктів вибуху;

захист від ураження осколками.

Способи і засоби захисту від ударної хвилі, теплового випроміню-вання, ураження осколками передбачають:

а)         захист відстанню, тобто розміщення людей за межами вибухо-небезпечної зони, віддалення робочих місць на максимально допустимувідстань від джерела вибуху (рис. 8);

Розлітосколків

б)         зменшення площі впливу негативних факторів;

Вибіркове ураження

Осколкова

§

аж

ар

m

Ударна хвиля

Звукова хвиля

Фугаснав

 

 

 

Термічна

 

 

 

 

Бризантна

 

 

 

 

 

Ізонаф

ІІ зона

ІІІ зона

IV зона

V зона

 

Умовні зони (відстані)Рис. 8. Залежність уражаючих факторів вибуху від відстаней

Для захисту від теплового випромінювання, яскравого світла, газо-подібних продуктів вибуху слід використовувати індивідуальні засобизахисту.

Оскільки сучасне виробництво і побут не можуть обходитись безпальних і вибухоподібних речовин, особливу увагу потрібно приділятиформуванню вмінь і навичок щодо використання цих речовин, своєчас-ному проведенню інструктажів, дотриманню правил пожежної безпеки.