6.7. Дії працівників ОВС при виявленні джерел вибуху

магниевый скраб beletage

Розслідування та попередження вибухових злочинів здійснюєтьсяДержавним науково-дослідним експертно-кримінальним центром МВСУкраїни (ДНДЕКЦ) та науково-дослідними експертно-кримінальнимицентрами (нДеКЦ) при ГУМВС, УМВС, УМВСТ. Структурними під-розділами НДЕКЦ є відділи, групи експертно-кримінального забезпе-чення, у тому числі й вибухово-технічний відділ (ВТВ).

Способи застосування вибухових пристроїв у злочинних цілях ма-ють тенденцію до постійного удосконалення. Для знищення людей, на-несення тяжких тілесних ушкоджень, руйнування об'єктів злочинці ви-користовують керовані за допомогою електроланцюгів та радіоліній ви-бухи, надаючи перевагу вибуховим пристроям, які спроможні призво-дити до максимальних ушкоджень жертви, руйнування об'єктів або за-лякування людей. Одночасно злочинці визначають зручні місця встано-влення вибухових пристроїв, методи їх маскування тощо. Вибуховийпристрій дуже рідко виглядає як класична бомба, значно частіше він маєподобу будь-якого предмета (лялька, машинка, дипломат, пакет тощо).

У разі виявлення вибухонебезпечних пристроїв або інших джерелвибуху (витоку газу тощо), а також отримання інформації про підготов-ку до кримінального злочину, його місце, час, про предмети, які вигля-дають підозріло і можуть становити небезпеку для населення, працівни-ки ОВС зобов'язані:

сповістити про це оперативного чергового, повідомити аварійнічи спеціальні служби;

не підходити і не торкатись небезпечних предметів;

при наявності запаху газу у приміщенні провести природне про-вітрювання його, не вмикати і не вимикати світло, не користуватись во-гнем;

вжити всіх можливих заходів для гарантування особистої безпе-ки, рятування людей, надання потерпілим допомоги;

вжити заходів щодо недопущення до небезпечної зони людей ітранспорту, які не беруть участь у ліквідації наслідків, а також тварин;

здійснювати охорону громадського порядку та охорону об'єктів,з яких проведено евакуацію людей;

сприяти мобілізації транспорту і працездатного населення дляпроведення рятувальних і невідкладних аварійно-відбудовчих робіт;

доповісти оперативному черговому про прибуття аварійних чиспеціальних служб, а також про усунення наслідків;

письмово доповісти на ім'я начальника підрозділу ОВС про ін-цидент.